Projektu pieteicējiem

Prasības projektu pieteicējiem

Projektā galvenais partneris vienmēr ir innovatīvs mazais vai vidējais uzņēmums (MVU), savukārt pārējie projekta partneri var būt citi MVU, lielie uzņēmumi vai pētniecības organizācijas – zinātniskie instiūti, universitātes.

Prasības pretendentiem:

 • ir tieši atbildīgs par atbildīgs par projekta sagatavošanu un izpildi;
 • tam nedrīkst būt nodokļu parādu, ierosināts maksātnespējas process, nav sodīts vai jebkādi citi juridiski vai finansiāli pārkāpumi, kas liedz saņemt valsts budžeta finansējumu;
 • tas nesaņem citu publisko finansējumu (valsts budžeta, Eiropas Savienības finanšu avoti vai citi finanšu avoti) par tām pašām projekta attiecināmajām izmaksām un darbībām.

Papildus prasības uzņēmumiem (komersantiem):

 • ir jābūt privāto tiesību juridiskām personām un jābūt reģistrētām Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā;
 • savu pamatdarbību veic un projektu īsteno Latvijas Republikas teritorijā;
 • ir jāiesniedz pēdējo divu gadu finanšu pārskati (uzņēmumam ir jābūt reģistrētam vismaz pirms diviem gadiem);
 • saņemot valsts atbalstu, nodala projekta attiecināmās izmaksas no pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības;
 • jāspēj nosegt projekta īstenošanas izmaksas ar pašfinansējumu, jo valsts atbalsts tiek izmaksāts ar pēcapmaksu. Valsts atbalsts tiek izmaksāts pēc katra projektā nostrādātā gada, valsts budžeta finansējuma apmēru aprēķinot pēc faktiskajām, attiecināmajām projekta izmaksām.

Papildus prasības pētniecības organizācijām:

 • ir jābūt reģistrētām Zinātnisko institūciju reģistrā;
 • jāiesniedz publiskie pārskati par pēdējiem diviem pārskata gadiem;
 • saņemot valsts līdzfinansējumu, nodala projekta attiecināmās izmaksas no pārējās organizācijas finanšu plūsmas.

Valsts atbalsts (uzņēmumi)

Valsts atbalsta intensitāte tiek piešķirta, ievērojot Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas Nr. 651/2014 4. iedaļas 25. pantu un Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumus Nr. 259 “Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 259).

Kopējā atbalsta intensitāte tiek aprēķināta, ņemot vērā projekta pieteikumā minētās aktivitātes, kurās projekta dalībnieks piedalās – fundamentālie vai rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālā izstrāde vai tehniski ekonomiskā priekšizpēte. Dalībnieks var piedalīties vienā vai vairākās aktivitātēs.

Atbalsta intensitāte katram saņēmējam nepārsniedz:

 • 100% no attiecināmajām izmaksām fundamentālo pētījumu gadījumā;
 • 50% no attiecināmajām izmaksām rūpniecisko pētījumu gadījumā;
 • 25% no attiecināmajām izmaksām eksperimentālās izstrādes gadījumā;
 • 50% no attiecināmajām izmaksām tehniski ekonomiskās priekšizpētes gadījumā.

MVU atbalsta intensitāti rūpnieciskajiem pētījumiem un eksperimentālai izstrādei ir iespējams palielināt, bet tā nedrīkst pārsniegt 80% no kopējām projekta izmaksām:

 • par 20% mazajiem uzņēmumiem;
 • par 10% vidējiem uzņēmumiem;
 • par 15%, ja projektā piedalās arī zinātniskie institūti, universitātes, ja tiek plānota rezultātu izplatīšana publikācijās, konferencēs, publiskajās datu bāzēs vai arī ja projektā piedalās mazie vai vidējie uzņēmumi.

Valsts līdzfinansējums (pētniecības organizācijas)

Pētniecības organizācijas (zinātniskie institūti, universitātes) var saņemt 100% valsts līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām, ja organizācijā nesaimnieciskā darbība ir lielāka par saimniecisko, ievērojot Eiropas Komisijas 2014. gada 27. jūnija Nostādnes par valsts atbalstu pētniecībai, izstrādei un inovācijai.

Finansējums un attiecināmās izmaksas

Gan valsts atbalsts, gan valsts līdzfinansējums ir līdz 100 000 EUR/gadā vienam Latvijas dalībniekam.

Attiecināmās izmaksas attiecina uz noteiktu pētniecības un attīstības kategoriju, un tās ir šādas: personāla izmaksas, kā arī komandējumi, izmaksas par instrumentiem un aprīkojumu, ciktāl tās ir attiecināmas uz projektu (amortizācija), izmaksas par materiāliem un piederumiem, izmaksas par līgumpētījumiem (līdz 25% no projekta tiešajām izmaksām), patentiem, licencēm, kā arī citas izmaksas, kas ir nepieciešamas tiešo projekta mērķu sasniegšanai. Kā arī papildus netiešās izmaksas, kas radušās projekta darbības rezultātā – pētniecības organizācijām līdz 25% no tiešajām izmaksām, savukārt uzņēmumiem – faktiskās izmaksas, kas radušās projekta īstenošanas laikā, bet nepārsniedzot 25%.

Projektu pieteikumu atbilstības kritēriji

Projektu pieteikumi jāiesniedz Projektu vadības platformā (Project Management Platform).

Galvenais partneris projektā ir inovatīvs MVU, kā arī konsorciju veido vismaz divas juridiskas personas no divām dažādām partnerības valstīm, kas nav savstarpēji saistītas. Plānotais finansējums projektu īstenošanā MVU ir vismaz 50%, kā arī nevienam no partneriem finansējums nav lielāks par 70% no kopējā projektā plānotā finansējuma.

Projekta ilgums ir līdz 3 gadiem.

Detalizēta informācija par kritērijiem, kā arī vadlīnijas pieteikuma iesniegšanai un videoinformācija pieejama šeit.

Pirms projektu iesniegšanas aicinām sazināties ar valstu finansējošām institūcijām, Latvijā tā ir Latvijas Zinātnes padome. Sazināšanās ar valstu pārstāvjiem iespējama šeit.

Sīkāka informācija EUREKA mājaslapā.

Kontaktinformācija

Laura Kunga-Jēgere
Starptautiskās sadarbības programmu projektu departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte
laura.kunga-jegere@lzp.gov.lv

Skip to content