Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2020. gada atklātais konkurss

Normatīvie akti

1 Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumi Nr. 725 “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība

Konkursa nolikums

1 Konkursa nolikums
2 Projekta iesniegums
3 Projekta iesnieguma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata, projekta noslēguma zinātniskā pārskata un projekta finanšu pārskata noformēšanas un iesniegšanas metodika
4 Projekta iesnieguma administratīvās atbilstības vērtēšanas veidlapa ​​
5 Metodika projekta iesnieguma atbilstības izvērtēšanai administratīvās atbilstības kritērijiem ​​
6 Projekta iesnieguma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata un projekta noslēguma zinātniskā pārskata izvērtēšanas ekspertu atlases vadlīnijas
7 Projekta iesnieguma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata un projekta noslēguma zinātniskā pārskata vērtēšanas metodika
8 Projekta iesnieguma individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa
9 Projekta noslēguma/vidusposma zinātniskā pārskata vērtējuma veidlapa ​​
10 Līgums par fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta īstenošanu un finansēšanu
11 Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta izmaiņas projekta budžetā ​​
12 Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta izmaiņas zinātniskajā grupā ​​
13 Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta vienošanās par grozījumiem projekta budžetā
14 Pieņemšanas un nodošanas akts par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu īstenošanu
15 Finanšu pārskats par 2020. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta īstenošanu (jāievada Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā) ​​
16 Projekta vidusposma/projekta noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa (jāiesniedz angļu valodā Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā) ​​
Zinātniskās grupas saraksts ​​
Rezultātu saraksts ​​
Instrukcija vidusposma un noslēguma zinātniskā pārskata iesniegšanai ​​
17 Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm ​​
Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm (angļu valodā) ​​
18 Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu grafiskā identitāte ​​​​
19 Metodika zinātniskās darbības rezultāta noteikšanai (Elsevier Scopus) ​​​​
20 Metodika zinātniskās darbības rezultāta noteikšanai (Clarivate Analytics Web of Science un InCites Journal Citation Report) ​​​​

Skip to content