Humanitāro zinātņu digitālie resursi

Normatīvie akti

1 Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība
2 Ministru kabineta 2020. gada 16. aprīlī noteikumi Nr. 195 “Par valsts pētījumu programmu “Humanitāro zinātņu digitālie resursi”

Konkursa nolikums

1 Konkursa nolikums
2 Projekta pieteikums
3 Projekta pieteikuma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata, projekta noslēguma zinātniskā pārskata noformēšanas un iesniegšanas metodika
4 Metodika projekta pieteikuma atbilstības izvērtēšanai administratīvās atbilstības kritērijiem
5 Administratīvās atbilstības kritēriju vērtēšanas veidlapa
6 Ekspertīzes veikšanas metodika (projekta pieteikumam, projekta vidusposma/noslēguma zinātniskajam pārskatam)
7 Projekta pieteikuma ekspertīzes individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa
8 Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa
9 Līgums par valsts pētījumu programmas “Humanitāro zinātņu digitālie resursi” projekta īstenošanu
10 Finanšu pārskats par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu (jāievada Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā) ​​
11 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas līgumsummas kalkulācijā ​​
12 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas zinātniskajā grupā
13 Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa
Zinātniskās grupas saraksts
Rezultātu saraksts
Instrukcija vidusposma un noslēguma zinātniskā pārskata iesniegšanai
14 Saturiskais pārskats ​​
Instrukcija saturisko pārskatu iesniegšanai ​​
15 Pieņemšanas un nodošanas akts par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu ​​
16 Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm ​​
Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm (angļu valodā) ​​
17 Valsts pētījumu programmas projektu grafiskā identitāte
18 Metodika zinātniskās darbības rezultāta noteikšanai (Elsevier Scopus) ​​​​
19 Metodika zinātniskās darbības rezultāta noteikšanai (Clarivate Analytics Web of Science un InCites Journal Citation Report) ​​​​

Skip to content