Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana

Normatīvie akti

1 Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība
2 Ministru kabineta 2020. gada 14. maija noteikumi Nr. 264 “Par valsts pētījumu programmu “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana”

Konkursa nolikums

1 Konkursa nolikums
2 Projekta pieteikums
3 Projekta pieteikuma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata, projekta noslēguma zinātniskā pārskata noformēšanas un iesniegšanas metodika
4 Metodika projekta pieteikuma atbilstības izvērtēšanai administratīvās atbilstības kritērijiem
5 Administratīvās atbilstības kritēriju vērtēšanas veidlapa
6 Ekspertīzes veikšanas metodika (projekta pieteikumam, projekta vidusposma/noslēguma zinātniskajam pārskatam)
7 Projekta pieteikuma ekspertīzes individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa
8 Individuālā/kopējā nozares specifisko kritēriju vērtēšanas veidlapa
9 Metodika projekta pieteikuma atbilstības izvērtēšanai pēc nozares specifiskajiem kritērijiem
10 Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa
11 Līgums par valsts pētījumu programmas “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana” projekta īstenošanu
12 Finanšu pārskats par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu (jāievada Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā) ​​
13 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas līgumsummas kalkulācijā ​​
14 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas zinātniskajā grupā
15 Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa (jāiesniedz angļu valodā Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā)
Zinātniskās grupas saraksts
Rezultātu saraksts
Instrukcija vidusposma un noslēguma zinātniskā pārskata iesniegšanai
16 Saturiskais pārskats ​​
Instrukcija saturisko pārskatu iesniegšanai ​​
17 Pieņemšanas un nodošanas akts par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu ​​
18 Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm ​​
Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm (angļu valodā) ​​
19 Valsts pētījumu programmas projektu grafiskā identitāte ​​
20 Metodika zinātniskās darbības rezultāta noteikšanai (Elsevier Scopus) ​​​​
21 Metodika zinātniskās darbības rezultāta noteikšanai (Clarivate Analytics Web of Science un InCites Journal Citation Report) ​​​​

Skip to content