Jaunu terapeitisko un profilaktisko līdzekļu izstrāde pret COVID-19 un koronavīrusiem

Sākums 01/07/2020 Noslēgums 31/12/2020 (piešķirts pagarinājums rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai līdz 31/03/2021)

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0014 

Finansējums

497 580 EUR

Projektu realizējošās institūcijas:

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Rīgas Tehniskā universitāte

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Bioloģija

Medicīniskā biotehnoloģija

Ķīmija

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir attīstīt jaunus vakcīnu kandidātus un mazmolekulāros zāļvielu līdersavienojumus pret koronavīrusiem, īpaši COVID-19 saslimšanu un tās komplikācijām. Mērķa sasniegšanai mēs esam izvirzījuši četrus uzdevumus. Pirmkārt, mēs izveidosim platformu zāļvielu un vakcīnu kandidātu testēšanai. Platformā ietilps BSL-3 savietojamu manipulāciju ar SARS-CoV-2 ieviešana, pseidovirionu testi un orgāna-uz-čipa tehnoloģijas attīstīšana. Otrkārt, mēs plānojam atklāt jaunus pretvīrusu mazmolekulāros līdersavienojumus, vērstus pret divām SARS-CoV-2 mRNS kepa metiltransferāzēm. Treškārt, mēs izveidosim modulāru ātrās atbildes pret-koronavīrusu vakcīnu izstrādes sistēmu izmantojot S proteīna RBD domēna un vīrusveidīgo daļiņu biokonjugāciju. Ceturtkārt, mēs izpētīsim uz mitohondrijiem mērķēto zāļvielu translācijas potenciālu inducētu plaušu un kardiovaskulāro komplikāciju mazināšanai.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Covid-19 seku mazināšanai”

Skip to content