Multidisciplināra pieeja COVID19 un citu nākotnes epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā

Sākums 01/07/2020 Noslēgums 31/12/2020 (piešķirts pagarinājums rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai līdz 30/06/2021)

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0008 

Finansējums

497 580 EUR

Projektu realizējošās institūcijas:

Latvijas Universitāte

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Rīgas Stradiņa universitāte

Elektronikas un datorzinātņu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”

Latvijas Lauksaimniecības universitāte;

Zinātnes nozare

Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

Vides biotehnoloģija

Kopsavilkums

Pētījums uzlabos Latvijas sistēmisko sagatovotību COVID-19 un citu respiratoro vīrusu izraisītām epidēmijām. Tiks veikta visaptveroša analīze, lai izsekotu SARS-CoV-2 vīrusa izcelsmei un izplatībai Latvijā, izmantojot mūsdienīgu epidemioloģisko un molekulāri ģenētisko datu analīzi, raksturojot dažādu virusu celmu izplatību valstī, īpašu uzmanību pievēršot masveida inficēšanās gadījumiem. Šī pieredze paātrinās turpmāko uzliesmojumu izmeklēšanas un kontroles pasāķumu ātrumu. Mēs sagatavosiem uz pierādījumiem balstītus ieteikumus par drošības pasākumiem skolās, slimnīcās, darba vietās un kultūras pasākumos, balstoties uz sistemātisku literatūras pārskatu un eksperimentiem, pielietojot innovatīvas metodes. Veiksim arī seroprevalences pētījumu, lai izvērtētu populācijas imunitātes līmeni, kā arī optimizēsim vīrusa noteikšanai nepieciešamo paraugu ņemšanu skrīninga programmas ietvaros. Tiks veikt visaptverošs pētījums par SARS-COV2 vīrusa klātbūtni notekūdeņos un mājdzīvnieku vidū.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Covid-19 seku mazināšanai”

Skip to content