Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-LV)

Sākums 08/07/2020 Noslēgums 31/12/2020 (piešķirts pagarinājums rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai līdz 31/03/2021)

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0010 

Finansējums

495 000 EUR

Projektu realizējošās institūcijas:

Latvijas Universitāte

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Rīgas Tehniskā universitāte

Rīgas Stradiņa universitāte

Latvijas Zinātņu akadēmija

Zinātnes nozare

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Politikas zinātne

Lauksaimniecības biotehnoloģija

Kopsavilkums

Mērķis ir sniegt visaptverošu un daudznozaru Covid-19 pandēmijas ietekmes novērtējumu uz Latvijas ekonomiku un sagatavot zinātniski pamatotus un inovatīvus starpdisciplināra rakstura rīcībpolitikas ieteikumus sekmīgākai pandēmijas radīto izaicinājumu pārvarēšanai attiecībā uz ilgtspējīgu un iekļaujošu Latvijas ekonomikas attīstību. Padziļināti tiks analizēta produktivitāte kā izaugsmes veicināšanas faktors, kritiskākas eksporta nozares, lauksaimniecības un pārtikas piegāžu ķēžu pārstrukturēšana, komercbanku sistēmas efektivitāte un infrastruktūras modernizācija. Analīze un scenāriju izstrāde tiks veikta, ņemot vērā mikroekonomikas (uzņēmumu līmenis), makroekonomisko (valsts līmenis), reģionālos, socioloģiskos un tiesiskos aspektus. Tiks izsekoti procesi, kuriem ir potenciāls izraisīt strukturālas/ institucionālas pārmaiņas Latvijas tautsaimniecībā. Tiks novērtēti arī starptautiskās politiskās norises, kas potenciāli ietekmēs starptautisko tirdzniecību, investīcijas un darbaspēka plūsmu. Projekta rezultāti:

  1. kritisks esošās politikas pieejas novērtējums pandēmijas radīto zaudējumu mazināšanai;
  2. Latvijas ekonomiskās attīstības nākotnes virziena scenāriji, ņemot vērā gan iekšzemes sociālās, gan starptautiskās politiskās attīstības dinamiku;
  3. jauns zinātniski pamatotu un piemērojamu politikas ieteikumu komplekts politikas veidotājiem.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Covid-19 seku mazināšanai”

Skip to content