Inovatīvi risinājumi un rekomendācijas Latvijas vietējo un atjaunojamo energoresursu apguves palielināšanai (RTUAER)

Vispārīgā informācija

Sākums  07/12/2018 Noslēgums 06/12/2021

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-EM-2018/AER_3_0004 

Finansējums

467 320 EUR

Projektu realizējošā institūcija:

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Vides biotehnoloģija
Ķīmijas inženierzinātne
Vides inženierija un enerģētika

Kopsavilkums

Projekta gaitā tiks analizēts saules, vēja, biomasas un ģeotermālās enerģijas potenciāls Latvijā, kā arī veikta izpēte, lai attīstītu inovatīvas energoelektronikas tehnoloģijas enerģijas ražošanai ar atjaunojamo energoresursu (AER) un uzkrājēju iesaisti, kā arī jaunas metodes ogļūdeņražu ieguvei. Tiks vērtēts arī seklā tipa ģeotermālo resursu potenciāls Latvijā. Projektam ir 5 aktivitātes. 1. aktivitāte ir demonstrācijas mikrotīkla izveide, iekļaujot fotoelektriskos paneļus un vēja turbīnas ar tirgū pieejamiem energoelektronikas pārveidotājiem. Demonstrācijas sistēma tiks testēta, izmantojot tipisku Latvijas elektroenerģijas patērētāja raksturu sadarbībā ar AS Sadales tīkls. 2. aktivitāte ir jaunu tehnoloģisko risinājumu apskats un izpēte kompaktu, augstas efektivitātes energoelektronikas pārveidotāju AER izmantošanai ar enerģijas uzkrājējiem. 3. aktivitāte attīstīs atjaunojamo ogļūdeņražu ražošanu ar pilnveidotām Fišera – Tropša un katalītiskās pirolīzes metodēm. Pilnveidoto tehnoloģiju izveide ogļūdeņražu sintēzei no lignocelulozes biomasas tiks realizēta, izstrādājot mikro- un mezoporainus katalizatorus. Aktivitāte Nr. 4 izvērtēs ekonomiski pamatotus risinājumus biomasas pārstrādei un resursu pieejamību Latvijā. Tiks dotas rekomendācijas metožu izmantošanai lignocelulozes pārveidei tādos augstvērtīgos produktos kā biodegvielās. Aktivitāte Nr. 5 pētī ģeotermālo resursu konkurētspēju pret siltumsūkņu risinājumiem, kā arī potenciālu ģeotermālas centrālapkures pielietojumam.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklātais projektu pieteikumu konkurss “Atjaunojamie un vietējie energoresursi”

Projekta pase

Rezultāti

Rīcībpolitikas nodevums

Skip to content