Inovatīvā Eiropa

Eiropas Inovāciju padome (EIP) (European Innovation Council (EIC)) atbalsta pētniekus un novatorus, kas izstrādā paaugstināta riska inovācijas ar potenciālu attīstīt jaunus tirgus un veicināt darba vietu skaitu pieaugumu, izaugsmi un labklājību Eiropā.

 • Galvenās EIC darba programmas iezīmes:

  • Open Funding
   Lielāko daļu finansējuma piešķirs atklātos konkursos bez iepriekš noteiktām tematiskām prioritātēm (Open Funding). Atvērtais finansējums ir paredzēts, lai sniegtu atbalstu jebkurām tehnoloģijām un jauninājumiem, kas attiecas uz dažādām zinātnes, tehnoloģiju, nozaru un lietojumu jomām vai pārstāv jaunas kombinācijas.
  • The Challenge Driven Approach
   Uz izaicinājumiem balstīta pieeja nodrošina finansējumu konkrētu tehnoloģisku un inovatīvu sasniegumu risināšanai. Šajos izaicinājumos tiek ņemtas vērā ES prioritātes pārejai uz zaļu, digitālu un veselīgu sabiedrību kā arī vispārējais stratēģiskais plāns programmai Apvārsnis Eiropa.

Konkursu veidi

EIC Pathfinder

Ar Pathfinder programmu EIC atbalsta drosmīgu ideju izpēti priekš radikāli jaunām tehnoloģijām. Tā atzinīgi vērtē augsta riska /augstu ieguvumu un starpdisciplināru progresīvu sadarbību zinātnes jomā, kas ir tehnoloģiju sasniegumu pamatā.

Pieteikuma iesniedzēji, kas piedalās EIC Pathfinder projektos, parasti ir vizionāri zinātnieki, uzņēmējdarbības pētnieki un pētniecības organizācijas, jaunuzņēmumi, augsto tehnoloģiju MVU un rūpniecības ieinteresētās personas, kas interesējas par tehnoloģisko pētniecību un inovāciju.

Projektos parasti ir iesaistīti pētnieku konsorciji un citi partneri no vismaz trim dažādām valstīm, taču ir arī iespējas atsevišķām komandām un maziem konsorcijiem (diviem partneriem).

Dotācijas līdz 3–4 miljoniem EUR atbalsta nākotnes tehnoloģiju (piemēram, dažādu darbību ar zemu tehnoloģisko gatavību 1.–3. līmenim) agrīnā stadijā līdz koncepcijas pierādīšanas metodei. Pathfinder projekti var saņemt arī papildu finansējumu, lai pārbaudītu pētniecības rezultātu inovācijas potenciālu.

Open

EIC Pathfinder Open atbalsta nākotnes tehnoloģiju agrīnu attīstību (piemēram, dažādas aktivitātes ar zemu tehnoloģiju gatavības līmeni 1. 4. līmenī), balstoties uz augsta riska / liela ieguvuma zinātnes un tehnoloģijas sasniegumiem (ieskaitot “deeptech”). Šim pētījumam jānodrošina jūsu iecerētās tehnoloģijas pamati.

 • grants līdz 3 milj. eiro, 100% finansējums attiecināmajām izmaksām
 • pieteikums no konsorcija
  • Projekti, kurus finansē no EIC Pathfinder (ieskaitot grantus, kas izriet no noteiktiem EIC Pilot PathfinderFET Open un FET Proactive uzsaukumiem), ir tiesīgas saņemt papildu grantus ar fiksētu summu līdz 50 000 eiro, lai veiktu papildu darbības (izpētītu potenciālos komercializācijas ceļus vai portfeļa aktivitātes).

Projektu konkursi atrodami EIC Pathfinder Open

Challenges

Jūsu projektam ir jābūt mērķim sasniegt konkrētus rezultātus, kas noteikti attiecīgajā izaicinājuma nodaļā. Pathfinder Challenges atbalsta pētniecības un inovācijas sadarbību vai mono pieteikumus (ja vien konkrētajā izaicinājumu nodaļā nav norādīts citādi).

 • grants līdz 4 milj. eiro , 100% atbalsts attiecināmajām izmaksām

Projektu konkursi atrodami EIC Pathfinder Challenges

EIC Transition

EIC Transition mērķis ir nostiprināt gan jūsu tehnoloģiju, gan biznesa ideju, tādējādi palielinot tās tehnoloģiju un gatavību tirgum.

Paredzamie iesniedzēja EIC projekta rezultāti: tehnoloģija, kas ir izrādījusies efektīva paredzētajam pielietojumam, un biznesa modelis un biznesa plāns tās attīstībai tirgū.

Iesniedzēja projekta pieteikumam ir jābalstās uz rezultātiem (principa pierādījums), kas sasniegti atbilstošā Pathfinder vai ERC Proof of Concept projektā.

EIC Transition Open un Challenges*

 • mono iesniegums vai konsorcijs
 • grants līdz 2.5 milj., 100% atbalsts attiecināmajām izmaksām
 • seal of Excellence

* Open un Challenges atšķirās tikai ar to, ka challenges konkuros Jūsu projektam ir jābūt mērķim sasniegt konkrētus rezultātus, kas noteikti attiecīgajā izaicinājuma nodaļā.

Projektu konkursi atrodami EIC Transition Open  un EIC Transition Challenges

EIC Accelerator Open un Challenges*

EIC Accelerator atbalsta uzņēmumus (galvenokārt jaundibinātos uzņēmumus un MVU), lai radītu jaunus tirgus vai «izjauktu» esošos. EIC nodrošina unikālu finansējuma kombināciju no 0,5 līdz 17,5 miljoniem eiro (no 0,5 milj., līdz 2,5 milj., eiro grants (atbalsta 70% no attiecināmajām izmaksām) + līdz 15 milj., eiro līdzdalība pašu kapitālā).

 • mono pieteikums

* Open un Challenges atšķirās tikai ar to, ka challenges konkuros Jūsu projektam ir jābūt mērķim sasniegt konkrētus rezultātus, kas noteikti attiecīgajā izaicinājuma nodaļā.

Projektu konkursi atrodami EIC Accelerator Open un EIC Accelerator Challenges

 • Programmas budžets 2021. gadam:

  • EIC Pathfinder (Open 170 milj. eiro, Challenge 134 milj.  eiro)
  • EIC Transition (Open 61 milj.  eiro, Challenge 41 milj.  eiro)
  • EIC Accelerator (Open 602 milj.  eiro, Challenge 507 milj.  eiro)
X
Skip to content