2018. gada otrais fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkurss (ar īstenošanas periodu 24 mēneši)

Normatīvie akti

1 Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumi Nr. 725 “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība

Konkursa nolikums

1 Konkursa nolikums
2 Projekta iesniegums
3 Projekta iesnieguma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata, projekta noslēguma zinātniskā pārskata, projekta finanšu pārskata noformēšanas iesniegšanas un vērtēšanas metodika
4 Administratīvās atbilstības vērtēšanas veidlapa
5 Projekta iesnieguma un projekta noslēguma zinātniskā pārskata izvērtēšanas ekspertu atlases vadlīnijas
6 Projekta iesnieguma individuālais/konsolidētais vērtējums
7 Projekta noslēguma zinātniskā pārskata vērtējums
8 Līgums par fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta īstenošanu un finansēšanu
9 Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta izmaiņas līgumsummas kalkulācijā ​​
10 Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta izmaiņas zinātniskajā grupā ​​
11 Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta vienošanās par grozījumiem līgumsummas kalkulācijā
12 Pieņemšanas un nodošanas akts par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu īstenošanu
13 Finanšu pārskats par 2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta īstenošanu (jāievada Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā) ​​
14 Projekta noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa (jāiesniedz angļu valodā Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā) ​​
Zinātniskās grupas saraksts ​​
Rezultātu saraksts ​​
Instrukcija vidusposma un noslēguma zinātniskā pārskata iesniegšanai ​​
15 Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm ​​
Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm (angļu valodā) ​​
16 Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu grafiskā identitāte ​​​​
17 Metodika zinātniskās darbības rezultāta noteikšanai (Elsevier Scopus) ​​​​
18 Metodika zinātniskās darbības rezultāta noteikšanai (Clarivate Analytics Web of Science un InCites Journal Citation Report) ​​​​

Skip to content