Projekti

Projekts Nr. 2.2.1.1/21/I/001 “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)”

Latvijas Zinātnes padome kā sadarbības partneris piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)” Nr. 2.2.1.1/21/I/001 (turpmāk – Projekts) īstenošanā.

Projekta virsmērķis

Informācijas apmaiņas un sadarbspējas uzlabošana valsts pārvaldē, kā arī datu pieejamības nodrošināšana ar garantētiem piekļuves laikiem. Īstenojot projektu, valsts pārvaldei tiks nodrošinātas iespējas apkopot potenciāli visu valsts iestāžu datus vienotā datu izplatīšanas platformā, kuru datu patērētāji varēs izmantot, lai izgūtu reāla laika datus no avotu sistēmām.

Projekta mērķi:

1.     Nodrošināt vienotu un ātrdarbīgu datu izplatīšanas risinājumu jeb datu agregatora risinājumu (DAGR), lai uzlabotu intensīvi izmantoto datu pieprasījumu veiktspēju;

2.     Izstrādāt pašapkalpošanās sistēmu datu atļauju piešķiršanai datu devēja un datu saņēmēja datu aprites pārvaldībai, lai nodrošinātu caurspīdīgu datu saņēmēja un datu devēja atļauju izsniegšanas un saņemšanas procesa pārvaldību un vienošanās slēgšanu sistēmā, ar ko iespējot vai atspējot piekļuves DAGR datu izplatīšanas pakalpei līdz atribūtu līmenim;

3.     Izveidot vienotu datu aprites auditēšanas mehānismu;

4.     Izveidot risinājumu, kas nodrošinās atbalstu mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldībai;

5.     Pilnveidot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS), lai to izmantotu kā integrētu datu vidi teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei.

Projekta galvenā darbības

Projektā tiks īstenotas šādas galvenās darbības:

1. Projekta vadība, īstenojot projekta darbības noteikta budžeta un laika ietvaros, tādējādi nodrošinot projekta mērķu un rezultātu sasniegšanu.

2. Ātrdarbīga datu izplatīšanas risinājuma (datu agregatora risinājuma – DAGR) izstrāde. Valsts reģistriem un informācijas sistēmām, pieslēdzoties pie DAGR, tiks nodrošināta vienota, centralizēta, augstai datu pieprasījumu apstrādes veiktspējai optimizēta datu izplatīšanas platforma.

3. Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformas (MAP) izstrāde. Tiks izveidots risinājums, kas nodrošinās pilnu finansējuma pārvaldības dzīvesciklu no klienta iesnieguma iesniegšanas līdz beigu atskaites apstiprināšanai un projekta slēgšanai, kur dati starp lietvedības un grāmatvedības sistēmām tiek koplietoti un atkalizmantoti.

4. TAPIS platformas uzlabojumi un lietotāju atbalsta procesa transformācija. TAPIS pilnveide nodrošinās teritoriālo plānojumu procesu elektronizācijas līmeņa celšanu, tādējādi pilnībā atsakoties no šā brīža manuālas pieejas, kā saskaņot dokumentāciju starp ieinteresētajām pusēm. Papildu tiks pilnveidoti lietotāja atbalsta procesi, tādējādi būtiski atslogojot sistēmas ikdienas uzturēšanas administrēšanu.

5. Projekta publicitāte, īstenojot obligātos publicitātes pasākumus, nodrošinot informatīva plakāta izvietošanu un informācijas par projektu publicēšanu tīmekļvietnēs.

Projekta iznākumi:

1. Pilnveidoti/ izveidoti 8 darbības procesi;

2. Izveidotas vai ieviestas 3 platformas, tai skaitā izveidotas divas jaunas platformas DAGR un MAP, pilnveidota viena platforma – TAPIS.

Papildus projekta iznākuma rādītajiem projekta īstenošanas rezultātā tiks sasniegti šādi rādītāji:

1. Izstrādāta pašapkalpošanās sistēma datu atļauju piešķiršanai.

2. Īstenota projekta publicitāte (informatīvie plakāti (11 gab.), aktuāla informācija par projekta īstenošanu ievietota www.varam.gov.lv, www.vraa.gov.lv, www.pmlp.lv, www.izm.gov.lv, www.bti.gov.lv, www.vdeavk.gov.lv, www.vzd.gov.lv, https://www.sif.gov.lv, https://www.iem.gov.lv, https://lzp.gov.lv/, https://www.lnb.lv tīmekļvietnēs (11 gab.).

 Projekta izmaksas

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 3 205 341,22, no kā 2 724 540,04 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Projekta ilgums

Projekta īstenošanas laiks ir no 2021. gada 28. maija līdz 2023. gada 27. decembrim.

Sadarbības partneri

Projekta īstenošanā piedalās šādi sadarbības partneri:

1.     Valsts reģionālās attīstības aģentūra,

2.     Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde,

3.     Izglītības un zinātnes ministrija,

4.     Valsts zemes dienests,

5.     Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija,

6.     Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija,

7.     Sabiedrības integrācijas fonds,

8.     Iekšlietu ministrija,

9.     Latvijas Zinātnes padome,

10.   Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Kontaktpersona:
Guna Margēviča
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Projektu pārvaldības departamenta
projekta vadītāja
Tālr.: 67026546
E-pasts: Guna.Margevica@varam.gov.lv

LZP kontaktpersona: Elita Zondaka
Latvijas Zinātnes padomes direktora vietniece
Starptautiskās sadarbības programmu projektu departamenta direktore
Tālr.: +371 29157588
E-pasts: elita.zondaka@lzp.gov.lv

Projekta īstenošanas statuss uz 2022. gada 30. septembri

Ātrdarbīga datu izplatīšanas risinājuma (datu agregatora risinājuma – DAGR) izstrāde

 1. Izstrādāta DAGR tehniskā dokumentācija, tai skaitā DAGR arhitektūra un tehniskā specifikācija.
 2. Veikts DAGR prasību atbilstības tiesiskajam regulējumam izvērtējums.
 3. Turpināta projekta partneru piesaiste, kas nodrošinās datu objektu pievienošanu DAGR.
 4. Piesaistīts mākoņpakalpojumu sniedzējs Latvijas Nacionālā bibliotēka.
 5. Elektronisko iepirkumu sistēmas e-pasūtījumus sistēmā izsludināts darba uzdevums “VISS augstas veiktspējas datu izgūšanas un izplatīšanas spēju izstrāde”.
 6. Noslēgts līgums par DAGR platformas izstrādi un funkcionalitātes piegādi ieviešanai produkcijā gatavu un notestētu ar pieslēgtiem noteiktajiem datu devējiem un datu patērētājiem.
 7. DAGR darbību regulējošo Ministru kabineta noteikumi ir izstrādāti un nodoti publiskajai apspriešanai.
 8. Noris intervijas ar projekta sadarbības partneriem par nepieciešamo datu nodošanu DAGR un lietotājstāstu izveide.
 9. DAGR testa vide izvietota Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūrā.

Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformas (MAP) izstrāde

 1. Izstrādāta MAP tehniskā dokumentācija, tai skaitā MAP arhitektūra un tehniskā specifikācija.
 2. Veikts iepirkums “Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformas izstrāde” (id. Nr.  VRAA 2021/08/ERAF/AK) par MAP programmatūras izstrādi.
 3. Piesaistīts mākoņpakalpojumu sniedzējs Latvijas Nacionālā bibliotēka.
 4. Turpinās MAP darbību regulējošo Ministru kabineta noteikumu izstrāde.
 5. Noslēgts iepirkuma līgums par MAP programmatūras izstrādi.
 6. Noris intervijas un lietotājstāstu izveide ar projekta sadarbības partneriem par MAP izstrādi.
 7. MAP testa vide izvietota Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūrā.

TAPIS platformas uzlabojumi un lietotāju atbalsta procesa transformācija

 1. Pabeigts un nodots ekspluatācijā izmaiņu pieprasījums “Izmaiņas plānošanas dokumenta “Lokālplānojums” izstrāde TAPIS” , kura ietvaros tika izstrādāts:
  • jauns plānošanas dokumenta veids “Lokālplānojums specifisku uzdevumu risināšanai” ar savu specifisku darba plūsmu un nepieciešamo datus struktūru;
  • izveidota jauna lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (TIAN) struktūra;
  • pilnveidota TIAN funkcionalitāte, lai varētu izveidot dinamiskas atsauces uz aktuālo Vispārīgo apbūves noteikumu un pašvaldības teritorijas plānojuma TIAN.
 2. Turpinās izmaiņu pieprasījuma “Nosacījumu un atzinumu pieprasīšana, izmantojot sistēmu” izstrāde, kuras ietvaros tiks izstrādāta funkcionalitāte, kas nodrošina automatizētu pieprasījumu pēc nosacījumiem un atzinumiem izsūtīšanu, nosacījumu un atzinumu saņemšanu, pārskatāmu sadarbību ar institūcijām, ērtu komentāru ievadīšanu, kā tiek ņemti vērā nosacījumi un atzinumi, kā arī pārskata ģenerēšanu.
 3. Uzsākts darbs pie izmaiņu pieprasījuma, kas ietvers Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesa pilnveidošanu, t.sk., Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu ģenerēšanu. Izziņas par zemes vienības teritorijas atļauto izmantošanu ģenerēšanas procesa pilnveidošanu.
 4. Pasūtīts pirmais mācību video darbam ar TAPIS.
 5. Notiek darbs (kopā ar TAPIS uzturētāju) pie TAPIS publicitātes video un infografikas satura.

Projekta publicitāte

 1. Izvietots informatīvs plakāts projekta īstenotāja telpās, kā arī projekta partneru VRAA, PMLP, IZM, BTI, VDEĀVK, VZD, SIF, IeM, LZP, LNB telpās.
 2. Uzturēta aktuāla informācija par projektu www.varam.gov.lv, www.vraa.gov.lv, www.pmlp.lv, www.izm.gov.lv, www.bti.gov.lv, www.vdeavk.gov.lv, www.vzd.gov.lv, https://www.sif.gov.lv, https://www.iem.gov.lv, https://lzp.gov.lv,  https://lnb.lv/ tīmekļa vietnēs.

Informācija atjaunota: 14.10.2022.

Skip to content