Izsludinātie konkursi

2022. gada mobilitātes projektu konkurss

Latvijas Zinātnes padome 2022. gada 10. martā izsludina Latvijas – Francijas Hubert Curien partnerības programmas OSMOZE 2022. gada mobilitātes projektu konkursu, kas tiek īstenots atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Francijas Republikas Eiropas lietu un ārlietu ministrijas 2021. gada 28. maija administratīvajai vienošanās par zinātniskās pētniecības projektu īstenošanu Hubert Curien partnerības programmā OSMOZE.

Mobilitātes projekta aktivitāte ir projekta dalībnieku zinātnisko grupu savstarpējie īslaicīgās (līdz 30 kalendārajām dienām) mobilitātes pasākumi.

Mobilitātes pasākumu izdevumi

Latvijas programmas puse sedz šādus Latvijas zinātniskās grupas dalībnieka mobilitātes pasākumu izdevumus:

 • dienas naudu, lai kompensētu papildu izdevumus, kas rodas komandējuma laikā;
 • ceļa un sabiedriskā transporta izdevumus;
 • izdevumus, kas saistīti ar apdrošināšanas polises iegādi darbiniekam komandējuma laikam;
 • izdevumus par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā.

Mobilitātes pasākumu izdevumus sedz atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumiem Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”.
Programma nesedz izmaksas, kas nepieciešamas dalībai konferencēs un kongresos un projekta pētniecības darbu īstenošanai.
Konkursam nevar pieteikties Latvijas zinātniskā grupa, kura ir saņēmusi finansējumu programmas 2021. gada projektu konkursā.
Latvijas zinātniskās grupas zinātniskais vadītājs var piedalīties tikai vienā projektā.

Zinātnes nozares

Projektu var iesniegt šādās zinātnes nozarēs:

 • Matemātika, informātika
 • Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas
 • Fizika
 • Inženierzinātne
 • Kosmosa izpēte, aeronautika
 • Ķīmija
 • Zemes un visuma zinātne
 • Enerģija, transports, vide
 • Bioloģija, medicīna, veselība
 • Agronomija, lopkopība, augkopība, pārtikas produkti
 • Humanitārās un sociālās zinātnes
 • Juridiskā, politiskā, ekonomikas un vadības zinātne

Projekta dalībnieki

2022. gada mobilitātes projektu konkursā no Latvijas puses var piedalīties:

 • zinātniskā institūcija, kas reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā;
 • valsts vai privātais uzņēmums, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, pamatdarbību veic Latvijas Republikas teritorijā un atbilst šādām prasībām:
  – saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju tam nav nodokļu vai nodevu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150 euro;
  – ar tiesas nolēmumu tam nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas nolēmumu netiek īstenots tiesiskās vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, nav piemērota sanācija vai mierizlīgums, kā arī tā saimnieciskā darbība nav izbeigta.

Projekta sagatavošana

Latvijas zinātniskā grupa aizpilda projektu angļu valodā (nolikuma pielikums “Hubert Curien partnership program “OSMOZE” mobility project application”) un iesniedz to Latvijas Zinātnes padomē kopā ar dokumentāciju:

 • izmaksu tāmi “Budget estimate”;
 • projekta dalībnieku zinātnisko grupu zinātnisko vadītāju CV (angļu valodā);
 • pilnvaras kopiju, ja projektu parakstījusi Latvijas zinātniskās grupas pilnvarota persona.

Francijas puses dalībnieks projektu sagatavo un iesniedz saskaņā ar Francijas puses konkursa noteikumiem.

Projekta iesniegšana

Projektu un dokumentāciju kopā kā vienu datni ar drošu elektronisko parakstu paraksta Latvijas zinātniskās grupas paraksttiesīgā amatpersona vai tās pilnvarotā persona un Latvijas zinātniskās grupas zinātniskais vadītājs un iesniedz Latvijas Zinātnes padomē elektroniskā dokumenta formātā, nosūtot uz oficiālo elektroniskā pasta adresi: pasts@lzp.gov.lv.
Ja projekta zinātniskajam vadītājam nav droša elektroniskā paraksta, viņš projektu paraksta papīra formātā un to kopā ar dokumentāciju ieskenē kā vienu datni, kuru paraksta Latvijas zinātniskās grupas paraksttiesīgā amatpersona vai tās pilnvarotā persona ar drošu elektronisko parakstu.

Projekta iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 3.jūnijs plkst. 17.00.

Projekta izvērtēšana

Administratīvās atbilstības kritēriji ir noteikti nolikuma 4.1. punktā.

Zinātniskās kvalitātes izvērtēšanas kritēriji ir noteikti nolikuma 4.2. punktā.

Par programmas īstenošanu atbildīgās institūcijas

Konkursu no Latvijas puses organizē un īsteno Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomi.
Konkursu no Francijas puses organizē un īsteno Francijas Republikas Eiropas lietu un ārlietu ministrija un Francijas Republikas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju ministrija.

Kontaktinformācija:

Elza Zeidlere
Latvijas Zinātnes padomes
Starptautiskās sadarbības programmu projektu departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte
Tālr.: +371 29923005,
E-pasts: elza.zeidlere@lzp.gov.lv

Sandra Urtāne
Francijas institūta Latvijā
Direktora vietniece
Tālr. +371 67201855,
e-pasts: sandra.urtane@institut-francais.lv
Adrese: Elizabetes iela 59, Rīga, LV 1050

Skip to content