2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkurss (ar īstenošanas periodu 36 mēneši)

Normatīvie akti

1 Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumi Nr. 725 “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība

Konkursa nolikums

1 Konkursa nolikums
2 Līgums par fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta īstenošanu un finansēšanu
3 Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta izmaiņas līgumsummas kalkulācijā ​​
4 Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta izmaiņas zinātniskajā grupā ​​
5 Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta vienošanās par grozījumiem līgumsummas kalkulācijā
6 Pieņemšanas un nodošanas akts par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu īstenošanu
7 Finanšu pārskats par 2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta īstenošanu (jāievada Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā) ​​
8 Projekta vidusposma zinātniskā pārskata un noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa ​​
Zinātniskās grupas saraksts ​​
Rezultātu saraksts ​​
Instrukcija vidusposma un noslēguma zinātniskā pārskata iesniegšanai ​​
Informatīvā seminārā prezentācija FLPP īstenotājiem par vidusposma un noslēguma zinātnisko pārskatu iesniegšanu ​​
9 Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm ​​
Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm (angļu valodā) ​​
10 Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu grafiskā identitāte ​​​​
11 Metodika zinātniskās darbības rezultāta noteikšanai (Elsevier Scopus) ​​​​
12 Metodika zinātniskās darbības rezultāta noteikšanai (Clarivate Analytics Web of Science un InCites Journal Citation Report) ​​

Skip to content