Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu iesniegumu atklātais konkurss

Normatīvie akti

1 Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumi Nr. 725 “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība

Konkursa nolikums

1 Konkursa nolikums
2 Projekta iesniegums
B daļa “Projekta apraksts” (angļu valodā)
B daļa “Projekta apraksts” (latviešu valodā)
C daļa “Curriculum Vitae” (angļu valodā)
C daļa “Curriculum Vitae” (latviešu valoda)
D daļa “Projekta iesniedzēja apliecinājums”
E daļa “Projekta sadarbības partnera apliecinājums”
F daļa “Finanšu apgrozījuma pārskata veidlapa
3 Projekta iesnieguma, projekta noslēguma zinātniskā pārskata un projekta finanšu pārskata noformēšanas un iesniegšanas metodika
4 Projekta iesnieguma administratīvās atbilstības vērtēšanas veidlapa ​​
5 Metodika projekta iesnieguma atbilstības izvērtēšanai administratīvās atbilstības kritērijiem ​​
6 Projekta iesnieguma un projekta noslēguma zinātniskā pārskata izvērtēšanas ekspertu atlases vadlīnijas
7 Projekta iesnieguma un projekta noslēguma zinātniskā pārskata vērtēšanas metodika
8 Projekta iesnieguma individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa ​​
9 Līgums par fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta īstenošanu un finansēšanu
10 Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta izmaiņas projekta budžetā ​​
11 Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta izmaiņas zinātniskajā grupā ​​
12 Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta vienošanās par grozījumiem projekta budžetā
13 Pieņemšanas un nodošanas akts par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu īstenošanu
14 Finanšu pārskats par 2020. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta īstenošanu (jāievada Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā) ​​
15 Projekta noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa (jāiesniedz angļu valodā Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā) ​​
Zinātniskās grupas saraksts ​​
Rezultātu saraksts ​​
Instrukcija vidusposma un noslēguma zinātniskā pārskata iesniegšanai ​​
Informatīvā seminārā prezentācija FLPP īstenotājiem par vidusposma un noslēguma zinātnisko pārskatu iesniegšanu ​​
16 Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm ​​
Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm (angļu valodā) ​​
17 Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu grafiskā identitāte ​​
18 Metodika zinātniskās darbības rezultāta noteikšanai (Elsevier Scopus) ​​​​
19 Metodika zinātniskās darbības rezultāta noteikšanai (Clarivate Analytics Web of Science un InCites Journal Citation Report) ​​​​

Skip to content