Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss

Normatīvie akti

1 Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumi Nr. 725 “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība

Konkursa nolikums

1 Konkursa nolikums
2 Projekta iesniegums
B daļa “Projekta apraksts” (angļu valodā)
B daļa “Projekta apraksts” (latviešu valodā)
C daļa “Curriculum Vitae” (angļu valodā)
C daļa “Curriculum Vitae” (latviešu valoda)
D daļa “Projekta iesniedzēja apliecinājums”
E daļa “Projekta sadarbības partnera apliecinājums”
F daļa “Finanšu apgrozījuma pārskata veidlapa (par 2018., 2019. un 2020. gadu)
3 Projekta iesnieguma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata, projekta noslēguma zinātniskā pārskata un projekta finanšu pārskata noformēšanas un iesniegšanas metodika
4 Projekta iesnieguma administratīvās atbilstības vērtēšanas veidlapa ​​
5 Metodika projekta iesnieguma atbilstības izvērtēšanai administratīvās atbilstības kritērijiem ​​
6 Projekta iesnieguma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata un projekta noslēguma zinātniskā pārskata izvērtēšanas ekspertu atlases vadlīnijas
7 Projekta iesnieguma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata un projekta noslēguma zinātniskā pārskata vērtēšanas metodika
8 Projekta iesnieguma individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa ​​
9 Līgums par fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta īstenošanu un finansēšanu ​​
Projekta rezultātu vērtības aprēķins procentos no projekta kopējām izmaksām ​​

Ziņojums par projekta ietekmi

​​
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta izmaiņas projekta budžetā (līdz 20%) ​​
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta izmaiņas zinātniskajā grupā (pārsniedzot 50%) ​​
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta Vienošanās par grozījumiem projekta budžetā (pārsniedzot 20%) ​​
Projekta vidusposma/projekta noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa ​​
Rezultātu saraksts ​​
Pieņemšanas un nodošanas akts par fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta uzdevumu izpildi ​​
Rezultātu nostiprināšanas plāns ​​
Zinātniskās grupas saraksts ​​
10 Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata vērtējuma veidlapa ​​
11 Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm ​​
12 Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu grafiskā identitāte ​​

X
Skip to content