Aizsardzības inovāciju pētījumu programma

Normatīvie akti

1 Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība
2 Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojums Nr. 537 “Par valsts pētījumu programmu “Aizsardzības inovāciju pētījumu programma”
Cabinet Order No. 537 on State research programme “Defence Innovation Research Programme”

Konkursa nolikums

1 Konkursa nolikums
Prioritārās pētījumu programmas jomas pieteikuma veidlapa (lai iegūtu ierobežotas pieejamības prioritāro pētījumu jomu sarakstu, rakstīt industrija@mod.gov.lv, pievienojot pieteikuma veidlapu)
Konkursa nolikums (angļu valodā)
2 Projekta pieteikums
B daļa Projekta apraksts (latviešu valodā) ​​
B daļa Projekta apraksts (angļu valodā) ​​
C daļa CV (latviešu valodā) ​​
C daļa CV (angļu valodā) ​​
D daļa Projekta iesniedzēja apliecinājums ​​
E daļa Sadarbības partnera – zinātniskās institūcijas apliecinājums ​​
F daļa Sadarbības partnera – valsts institūcijas apliecinājums
G daļa Finanšu apgrozījuma pārskata veidlapa (aizpildīt par katru gadu atsevišķi)
H daļa Nozares specifisko kritēriju izpilde ​​
3 Projekta pieteikuma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata, projekta noslēguma zinātniskā pārskata noformēšanas un iesniegšanas metodika ​​
Methodology for the Drawing Up and Submission of the Project Proposal, Project Interim Scientific Report, Project Final Scientific Report ​​
4 Metodika projekta pieteikuma atbilstības izvērtēšanai administratīvās vērtēšanas kritērijiem
5 Administratīvās atbilstības kritēriju vērtēšanas veidlapa
6 Ekspertīzes veikšanas metodika
(projekta pieteikumam, projekta vidusposma/noslēguma zinātniskajam pārskatam)
Methodology of the Performance of Expertise (for the Project Proposal, Project Interim/Final Scientific Report)
7 Projekta pieteikuma ekspertīzes individuālā/ ekspertīzes konsolidētā vērtējuma veidlapa
8 Individuālā/kopējā nozares specifisko kritēriju vērtēšanas veidlapa
9 Projekta vidusposna/noslēguma zinātniskā pārskata individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa
10 Līgums par valsts pētījumu programmas “Aizdardzības inovāciju pētniecības programma” projekta īstenošanu
Rekomendācijas projekta īstenošanai
Projekta rezultātu vērtības aprēķins procentos no projekta kopējām izmaksām
Pieņemšanas un nodošanas akts par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu
Rezultātu nostiprināšanas plāns
Finanšu pārskats par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu (jāievada Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā) ​​
Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas līgumsummas kalkulācijā ​​
Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas zinātniskajā grupā
Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa (jāiesniedz angļu valodā Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā)
Rezultātu saraksts
Instrukcija vidusposma un noslēguma zinātniskā pārskata iesniegšanai
Saturiskais pārskats ​​
Instrukcija saturisko pārskatu iesniegšanai ​​
Zinātniskās grupas saraksts ​​
Konkursa nolikums ar pielikumiem (zip datne) ​​
11 Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm ​​
Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm (angļu valodā) ​​
12 Valsts pētījumu programmas projektu grafiskā identitāte ​​
13 Metodika zinātniskās darbības rezultāta noteikšanai (Elsevier Scopus) ​​​​
14 Metodika zinātniskās darbības rezultāta noteikšanai (Clarivate Analytics Web of Science un InCites Journal Citation Report) ​​​​

Skip to content