Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai 2.kārta

Normatīvie akti

1 Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība
2 Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojums Nr. 475 “Par valsts pētījumu programmu “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai“”
Cabinet Order No 475 Regarding the State research programme “Letonika — Fostering a Latvian and European Society”

Konkursa nolikums

1 Konkursa nolikums 2.kārta
Konkursa nolikums 2.kārta (angļu valodā)
2 Projekta pieteikums 2.kārta ​​
3 Projekta pieteikuma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata, projekta noslēguma zinātniskā pārskata noformēšanas un iesniegšanas metodika ​​
4 Metodika projekta pieteikuma atbilstības izvērtēšanai administratīvās vērtēšanas kritērijiem
5 Administratīvās atbilstības kritēriju vērtēšanas veidlapa
6 Apliecinājums par interešu konflikta neesamību un konfidencialitātes ievērošanu
7 Projekta pieteikuma ekspertīzes individuālā/ ekspertīzes konsolidētā vērtējuma veidlapa
8 Līgums par ekspertīzes veikšanu
Līguma 5.pielikums
Pieņemšanas un nodošanas akts
par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu
​​
Rezultātu nostiprināšanas plāns ​​
Finanšu pārskats
par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu
​​
Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas līgumsummas kalkulācijā ​​
Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas zinātniskajā grupā
Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa
Rezultātu saraksts ​​

Skip to content