Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai

Normatīvie akti

1 Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība
2 Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojums Nr. 475 “Par valsts pētījumu programmu “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai“”
Cabinet Order No 475 Regarding the State research programme “Letonika — Fostering a Latvian and European Society”

Konkursa nolikums

1 Konkursa nolikums
Konkursa nolikums (angļu valodā)
2 Projekta pieteikums ​​
3 Projekta pieteikuma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata, projekta noslēguma zinātniskā pārskata noformēšanas un iesniegšanas metodika ​​
Methodology for the Drawing Up and Submission of the Project Proposal, Project Interim Scientific Report, Project Final Scientific Report ​​
B daļa (projekta apraksts) ​​
B daļa (projekta apraksts angļu valodā) ​​
C daļa (CV) ​​
C daļa CV (angļu valodā) ​​
D daļa (projekta iesniedzēja apliecinājums) ​​
E daļa (sadarbības partnera – zinātniskās institūcijas apliecinājums) ​​
F daļa (sadarbības partnera – valsts institūcijas apliecinājums)
G daļa (finanšu apgrozījuma pārskata veidlapa – aizpildīt par katru gadu atsevišķi)
H daļa (darbības, kurām nav saimnieciska rakstura) ​​
I daļa (horizontālie uzdevumi un sasniedzamie rezultāti) ​​
4 Metodika projekta pieteikuma atbilstības izvērtēšanai administratīvās atbilstības kritērijiem
5 Administratīvās atbilstības kritēriju vērtēšanas veidlapa
6 Ekspertīzes veikšanas metodika
(projekta pieteikumam, projekta noslēguma zinātniskajam pārskatam)
Methodology of the Performance of Expertise for the Project Proposal, Project Interim/Final Scientific Report
7 Projekta pieteikuma ekspertīzes individuālā/ ekspertīzes konsolidētā vērtējuma veidlapa
8 Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa
9 Līgums par valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta īstenošanu
Rekomendācijas projekta īstenošanai ​​
Projekta rezultātu vērtības aprēķins procentos no projekta kopējām izmaksām ​​
Rezultātu nostiprināšanas plāns ​​
Finanšu pārskats par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu (jāievada Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā) ​​
Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas līgumsummas kalkulācijā ​​
Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas zinātniskajā grupā
Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa (jāiesniedz angļu valodā Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā)
Rezultātu saraksts ​​
Zinātniskās grupas saraksts ​​
Instrukcija vidusposma un noslēguma zinātniskā pārskata iesniegšanai
Saturiskais pārskats ​​
Instrukcija saturisko pārskatu iesniegšanai ​​
Pieņemšanas un nodošanas akts par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu ​​
Konkursa nolikums ar pielikumiem (zip datne) ​​
10 Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm ​​
Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm (angļu valodā) ​​
11 Valsts pētījumu programmas projektu grafiskā identitāte ​​
12 Metodika zinātniskās darbības rezultāta noteikšanai (Elsevier Scopus) ​​​​
13 Metodika zinātniskās darbības rezultāta noteikšanai (Clarivate Analytics Web of Science un InCites Journal Citation Report) ​​​​

Skip to content