Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai

Normatīvie akti

1 Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība
2 Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojums Nr. 475 “Par valsts pētījumu programmu “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai“”
Cabinet Order No 475 Regarding the State research programme “Letonika — Fostering a Latvian and European Society”

Konkursa nolikums

1 Konkursa nolikums
Konkursa nolikums (angļu valodā)
2 Projekta pieteikuma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata, projekta noslēguma zinātniskā pārskata noformēšanas un iesniegšanas metodika ​​
Methodology for the Drawing Up and Submission of the Project Proposal, Project Interim Scientific Report, Project Final Scientific Report ​​
3 B daļa (projekta apraksts) ​​
B daļa (projekta apraksts angļu valodā) ​​
4 C daļa (CV) ​​
C daļa CV (angļu valodā) ​​
5 D daļa (projekta iesniedzēja apliecinājums) ​​
6 E daļa (sadarbības partnera – zinātniskās institūcijas apliecinājums) ​​
7 F daļa (sadarbības partnera – valsts institūcijas apliecinājums)
8 G daļa (finanšu apgrozījuma pārskata veidlapa – aizpildīt par katru gadu atsevišķi)
9 H daļa (darbības, kurām nav saimnieciska rakstura) ​​
10 I daļa (horizontālie uzdevumi un sasniedzamie rezultāti) ​​
11 Ekspertīzes veikšanas metodika
(projekta pieteikumam, projekta noslēguma zinātniskajam pārskatam)
Methodology of the Performance of Expertise for the Project Proposal, Project Interim/Final Scientific Report
12 Projekta pieteikuma ekspertīzes individuālā/ ekspertīzes konsolidētā vērtējuma veidlapa
13 Līgums par valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta īstenošanu
14 Finanšu pārskats par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu (jāievada Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā) ​​
15 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas līgumsummas kalkulācijā ​​
16 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas zinātniskajā grupā
17 Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa
18 Saturiskais pārskats ​​
19 Pieņemšanas un nodošanas akts par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu ​​
20 Rekomendācijas projekta īstenošanai ​​
Konkursa nolikums ar pielikumiem (zip datne) ​​
21 Valsts pētījumu programmas projektu grafiskā identitāte ​​

X
Skip to content