Enerģētikas un klimata modelēšana virzībā uz oglekļa neitralitāti

Vispārīgā informācija

Sākums  07/12/2018 Noslēgums 06/12/2021

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-EM-2018/NEKP_0001

Finansējums

558 000 EUR

Projekta vadītājs

Andra Blumberga

https://videszinatne.rtu.lv/

andra.blumberga@rtu.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Rīgas Tehniskā universitāte
Latvijas Universitāte
Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Zinātnes nozare

Vides inženierija un enerģētika

Kopsavilkums

Projekts nodrošinās mūsdienu prasībām atbilstošu modelēšanas instrumentu un rīku kopumu, ņemot vērā ne tikai tehniski ekonomiskos aspektus, kas ļaus analizēt tehniskos, ekonomiskos mainīgos, sistēmas elementu savstarpēji saistītu sadarbību ilgākā laika periodā, bet arī sociāli tehniskos aspektus (institūcijas, iesaistītāspuses, vērtības, tehnoloģiskās inovācijas u.c.) dažādus līmeņos un apjomos. Kaut arī TIMES modeļu grupa ir iepriekš definēta projekta uzdevumā un tā nodrošina divas pieejas enerģētiskās sistēmas modelēšanā – enerģētiski tehnisko un ekonomisko pieeju un tā kombinēšana ar EnergyPlan modeli ļaus uzlabot enerģijas sistēmas mainīgā piedāvājuma un slodžu analīzi, tomēr šī sistēma nenodrošina vairāku nozīmīgu faktoru, piemēram, sabiedrības uzvedības analīzi. Lai novērstu šos trūkumus projektā piedāvāts TIMES-EnergyPlan modeļu sistēmu papildināt ar nacionālu sistēmdinamikas modeli, lai analizētu kompleksu sociāli tehnisku pāreju uz siltumnīcefekta gāzu bezizmešu enerģētikas sistēmu. Piedāvātā modelēšanas pieeja, kopā ar ZIZIMM analīzi, kas ietvers mežsaimniecības sektora modelēšanu, kā arī kompleksu socioekonomisko ietekmes analīzi, jo īpaši ņemot vērā konkurētspējas aspektus, ļaus piedāvāt detalizētus rīcībpolitikas priekšlikumus. Projekta daudzdisciplinārā komanda ietver 7 profesorus no 3 Latvijas augstskolām (RTU, LU, LLU) un starptautisku uzraudzības grupu

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklātais projektu pieteikumu konkurss “Valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanas analītiskais ietvars”

Projekta pase

Rezultāti

Rīcībpolitikas nodevums

Skip to content