Indivīda, sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību veidošanās vēsturiskos lūzumu punktos

Sākums  01/12/2018 Noslēgums 30/11/2021

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-IZM-2018/1-0018

Finansējums

600 000 EUR

Projekta vadītājs

Guntis Zemītis

https://www.lvi.lu.lv/

guntis.zemitis@gmail.com

Projektu realizējošās institūcijas:

Latvijas Universitāte
Daugavpils Universitāte

Zinātnes nozare

Vēsture un arheoloģija

Kopsavilkums

100 gadus pēc valsts dibināšanas ir aktuāli apzināt un novērtēt tās vērtības un vēsturiskos pagrieziena punktus, kas deva iespēju nodibināt demokrātisku Latvijas Republiku. Valsts tapšanas brīdī pastāvēja vairākas Latvijas valstiskuma alternatīvas. Vēsturnieku, sociologu, juristu un teologu starpdisciplināra, kvalificētu zinātnieku komanda, piesaistot studentus, veiks jaunākās historiogrāfijas apzināšanu un avotu izpēti ar mērķi piedāvāt sabiedrībai un nozares pārstāvjiem jaunas zināšanas par to, kā laikā no 16. līdz 20. gs. reliģisko, filozofisko, sociālo ideju izplatības, ārēju un iekšēju faktoru ietekmes rezultātā sabiedrībā nostiprinājās to vērtību summa, kas noveda pie demokrātiskas, pilsoniskas republikas izveides. Tiks pētīta vēsturiskās atmiņas nozīme, neatkarības idejas nosargāšana okupācijas gados un nacionālā pretošanās kustība, kuru rezultātā tika atjaunota neatkarīga valsts, kurā attīstās daudznacionāla kultūra un iekļaujoša sabiedrība. Īpaša uzmanība tiks pievērsta dažādu etnisku, sociālu un reliģisku grupu devumam Latvijas valstiskuma un kultūras daudzveidības izveidē un saglabāšanā. Pētnieku uzmanības lokā būs arī sabiedrības drošības nodrošinājums, tā kompleksā daba, indivīda pārliecības loma valsts drošības stiprināšanā.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”

X
Skip to content