Inovatīvas viedo tīklu tehnoloģijas un to optimizācija (INGRIDO)

Vispārīgā informācija

Sākums  07/12/2018 Noslēgums 06/12/2021

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-EM-2018/INFRA_0006

Finansējums

472 440 EUR

Projekta vadītājs

Aleksandrs Dolgicers

aleksandrs.dolgicers@rtu.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Rīgas Tehniskā universitāte
Ventspils Augstskola

Zinātnes nozare

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Vides inženierija un enerģētika

Kopsavilkums

Projektā tiks analizēta pašreizējā situācija Latvijas energosistēmā un paredzamās nākotnes izmaiņas līdz pat 2050. gadam. Augošā nepieciešamība pēc elastības visos energosistēmas posmos – ģenerācijā, pārvadē, sadalē un patēriņā – tiks novērtēta, ņemot vērā pārtraukumaino enerģijas avotu nozīmes palielināšanos un plānoto Baltijas energosistēmu desinhronizāciju no IPS/UPS. Tiks novērtēti dažādi potenciālie elastīguma avoti, tostarp patēriņa reakcija un agregatora pakalpojumi, ražotājlietotāju un akumulācijas iekārtas, kā arī dažādu tehnoloģiju un energoresursu veidu (tostarp elektroenerģijas, gāzes un siltumapgādes sistēmas) mijiedarbība. Lai izstrādātu rekomendācijas politikas veidotājiem, ar modelēšanas līdzekļiem tiks novērtēta jauno tehnoloģiju un pakalpojumu ietekme uz enerģijas infrastruktūru. Tāpat projekta gaitā tiks izstrādātas energosistēmas un dažādu tehnoloģiju optimālas vadības stratēģijas, lai panāktu kopumā labvēlīgu Latvijas energosistēmas inovāciju potenciāla izmantošanu, īpašu uzmanību veltot energoinfrastruktūrai, lai veicinātu pāreju uz viedajiem tīkliem. Tiks piedāvātas un patentētas jaunas energoinfrastruktūras automatizācijas un aizsardzības metodes tās efektīvākai izmantošanai, īpašu uzmanību pievēršot energoapgādes efektivitātes uzlabošanai tādos Latvijas reģionos, kuros ir ļoti mazs vai izteikti sezonāls enerģijas patēriņš. Tiks sagatavotas rekomendācijas politikas veidotājiem par energoinfrastruktūras efektivitātes paaugstināšanas paņēmieniem.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklātais projektu pieteikumu konkurss “Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un tirgus”

Projekta pase

Rezultāti

Rīcībpolitikas nodevums

Skip to content