Labklājības un sociālās integrācijas izpēte likvīdās migrācijas kontekstā: longitudinālā pieeja

Sākums  09/2018 Noslēgums 08/2021

Projekta numurs

lzp-2018/1-0042

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītāja

Inta Mieriņa 

inta.mierina@lu.lv

migracija.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Sociālo zinātņu nozare

Kā ikdienā sabiedrība varēs izmantot projekta secinājumus vai rezultātus? 
– Sabiedrība iegūs jaunus datus un informāciju par par situācijas un viedokļu izmaiņām diasporā. Pētnieku rekomendācijas informēs politikas veidotājus par nepieciešamajām izmaiņām un sniedzamo palīdzību, lai veicinātu ārvalstīs dzīvojošo latviešu un Latvijas valstspiederīgo labklājību dažādās jomās: attiecībā uz veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, valodas apguvi un bērnu integrēšanos skolā, sociālajiem tīkliem un nodarbinātību, emigrantu un remigrantu zināšanu potenciāla izmantošanu u.c.. Taču vislielākais ieguvums no pētījuma būs akadēmiskajai kopienai, kas nodarbojas ar migrācijas un labklājības jautājumu izpēti, kā arī studentiem – pētījums parādīs šos jautājumus jaunā, inovatīvā gaismā, ņemot vērā mūsdienu migrācijas specifiku un abu jomu teoriju atziņas.

Kopsavilkums

Austrumu-Rietumu migrācija ES robežās bieži tiek raksturota, izmantojot \’likvīdās migrācijas\’ jēdzienu – \’jaunās migrācijas\’ formu, kurai piemīt lielāka daudzveidība un elastība nekā \’vecajai migrācijai\’. Galvenais pētnieciskais jautājums, kuru izvirza šis projekts – cik lielā mērā jau pārbaudīti un nostabilizējušies integrācijas jēdzieni ir attiecināmi uz aizvien pieaugošo \’neiesakņojušos\’ imigrantu grupu, kāda ir Austrumeiropas mobilie pilsoņi? Projekta mērķi ir paplašināt tādus tradicionālos integrācijas mērījumus, kā panākumi darba tirgū, ienākumi u.c. Apvienojot migrācijas un subjektīvās labklājības izpēti caur pašu migrantu pieredzi dažādās dzīves jomās (ekonomiskā, veselības, psiholoģiskās un sociālās labklājības), projekts pavisam jaunā gaismā atklāj integrācijas procesu un tās rezultātus. Longitudinālā pētījuma dizaina izmantošana līdz šim apjomīgākajā no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju web aptaujā, ļaus izsekot individuālām izmaiņām emigrantu dzīves ceļā, sniedzot drošticamus pierādījumus un datus migrācijas ietekmes uz labklājību, apmierinātību, laimīgumu, garīgo veselību novērtējumam mūsdienu \’likvīdās\’ migrācijas kontekstā. Padziļinātu izpratni par migrantu stāvokli nodrošinās kvantitatīvo datu, kvalitatīvo interviju un administratīvo datu triangulācija.

Projekts atbilst 8. prioritārajam zinātnes virzienam “Demogrāfija, sports, atvērta un iekļaujoša sabiedrība, labklājība un sociālā drošumspēja” atbilstoši MK definētajiem virzieniem zinātnē 2018.–2021. gadam un risina četras pētniecības problēmas atbilstoši LR IZM definētajiem horizontālajiem izaicinājumiem sociālajās zinātnēs: 1) sociālās drošumspējas un dzīves kvalitātes kontekstā tiek pētīti migrējošās populācijas labklājības subjektīvie un objektīvie komponenti, t.sk. veselība, kas kļūst par aizvien izšķirošāku tautsaimniecības faktoru globalizācijas apstākļos; 2) sociālā kapitāla veidošana: likvīdās migrācijas kontekstā tiek analizēta izkliedētā cilvēkkapitāla un smadzeņu aizplūšanas pārvēršana to apritē un jaunas izaugsmes iespēju avotā; 3) migrācijas, tostarp ekonomiskās migrācijas izpēte ir būtiska komponente demogrāfiskās situācijas raksturojumam un prognozēm; 4) zināšanu un tehnoloģiju pārnese, fokusējoties uz ekonomisko faktoru izvērtēšanu diasporas un remigrantu pienesuma kontekstā.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2018. gada 1. konkurss

Skip to content