Latviešu valoda

Sākums  01/12/2018 Noslēgums 30/11/2021

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-IZM-2018/2-0002

Finansējums

3 008 915 EUR

Projektu realizējošās institūcijas:

Latvijas Universitāte
Liepājas Universitāte
Daugavpils Universitāte
Ventspils Augstskola
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Rīgas Tehniskā universitāte
Latviešu valodas aģentūra

Zinātnes nozare

Valodniecība un literatūrzinātne

Kopsavilkums

Projektā, atbilstoši programmas virsmērķim, projekta mērķim un definētajiem uzdevumiem tiks veikti pētījumi valodas ontoloģijas, sociolingvistikas (ieskaitot, valodas situācijas monitoringu), latviešu valodas gramatikas, leksikoloģijas un leksikogrāfijas (saskarē ar IT speciālistiem), Latvijas vietvārdu un personvārdu izpētes, latviešu terminoloģijas, latgalistikas jomās un lībiešu valodas leksikā un gramatikā, paplašinot zināšanu bāzi valodniecības un tās saskarjomu zinātnēs par latviešu valodas un lībiešu valodas izpēti un attīstību; izstrādāt un testēt elektroniskos valodas resursus (latviešu valodas vārdnīcas, lībiešu valodas datubāzi, latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības rīku), kas veicinātu latviešu valodas un lībiešu valodas resursu pieejamību interneta vidē; izmantojot OPEN SCIENCE un OPEN DATA principus, nodrošināt sabiedrībai nepieciešamo pētniecības rezultātu pieejamību internetā un Latvijas un Eiropas publiskajās bibliotēkās; veicot plašus, intervijās un anketēšanā, kā arī tiešā saskarē ar valodas apguvējiem balstītus pētījumus, sniegt priekšlikumus par latviešu valodas kā otrās valodas un svešvalodas apguves optimizāciju atbildīgajām ministrijām, mācību iestādēm, pedagogiem, vecākiem. Projekta rezultāti tiks publiskoti 14 grāmatās, 9 vārdnīcās, t. sk. 6 elektroniskajās vārdnīcās, 39 rakstos, kas iekļauti SCOPUS un WoS datubāzēs. Tiks organizēts Starptautiskais baltistu kongress (2020) un konferences. Paredzēti plaši projekta informācijas pasākumi.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Latviešu valoda”

X
Skip to content