Latvijas atjaunojamo energoresursu ražošanas un izmantošanas ekonomiskā potenciāla novērtējums un politikas rekomendāciju izstrāde

Vispārīgā informācija

Sākums  07/12/2018 Noslēgums 06/12/2021

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-EM-2018/AER_1_0001 

Finansējums

600 000 EUR

Projekta vadītājs

Andra Blumberga

https://videszinatne.rtu.lv/

andra.blumberga@rtu.lv

Projektu realizējošā institūcija:

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Vides inženierija un enerģētika

Kopsavilkums

Projektā tiks:

  1. apkopota informācija par inovatīvām enerģētikas tehnoloģijām un procesiem,
  2. izvērtētas esošās un perspektīvās politikas un to ietekme uz atjaunojamo un vietējo resursu integrēšanu energoapgādē,
  3. novērtēts atjaunojamo un vietējo enerģijas resursu izmantošanas potenciāls elektroapgādes, siltumapgādes un transporta sektorā,
  4. izstrādāti priekšlikumi un rekomendācijas enerģētikas un transporta sektora attīstībai, izmantojot atjaunojamos un vietējos energoresursus.

Pētījums tiks veikts pielietojot Sistēmdinamikas modelēšanas pieeju, kas tiks sasaistīta ar ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS). Projekts sniegs ieguldījumu tematiskā uzdevuma sasniegšanā, kā arī līdzdarbosies programmas virsmērķa un apakšmērķa sasniegšanā. Projekta komandai ir ievērojama pieredze enerģētikas jomā, kā arī ilglaicīga pieredze projektu īstenošanā. Komandu papildinās labi izglītoti un trenēti jaunie pētnieki. Projekta komanda ir kompakta un sastāv no pētniekiem no dažādām pētniecības jomām, kuri papildina viens otru.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklātais projektu pieteikumu konkurss “Atjaunojamie un vietējie energoresursi”

Projekta pase

Rezultāti

Rīcībpolitikas nodevums

Skip to content