Latvijas iedzīvotāju subjektīvā drošības uztvere: ietekme uz drošības politikas veidošanu

Sākums  07/2018 Noslēgums 08/2021

Projekta numurs

lzp-2018/1-0480

Finansējums

208833 EUR

Projekta vadītāja

Žaneta Ozoliņa

Projektu vada zaneta.ozolina@lu.lv

ej.uz/drosibasuztvere 

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Sociālo zinātņu nozare

Kā ikdienā sabiedrība varēs izmantot projekta secinājumus vai rezultātus? 
– Projekts pēta Latvijas iedzīvotāju subjektīvo drošības uztveri, tai skaitā to, ar kādiem draudiem saskaras Latvijas iedzīvotāji to ikdienā. Tā rezultātā ir iecerēts veicināt zināšanas par esošo nacionālo drošības stratēģiju atbilstību realitātei, kā arī apzināt subjektīvās drošības izpratnes ietekmi uz vietēju un nacionālu ar drošību saistīto rīcībpolitiku realizāciju. Tas ļaus ne tikai iezīmēt izaicinājumus sadarbībā starp iedzīvotājiem un drošības politikas veidotājiem un to, cik nozīmīga visu iesaistīto pušu līdzdalība, bet arī ieraudzīt, kā sabiedrība vairāk var iesaistīties lēmumu par drošību pieņemšanā. Tādējādi projekta rezultāti veicinās sabiedrības līdzdalību un būs izmantojami politisko stratēģiju izstrādē, kas stiprinātu valsts pārvaldes institūciju un pašvaldību spēju reaģēt uz iedzīvotāju baiļu avotiem, to novēršanu.Pētījuma rezultāti un projekta aktivitātes veicinās arī nevalstiskā sektora pārstāvju un citu organizēto ieinteresēto pušu iespējošanu iesaistei dažādu līmeņu drošības politiku veidošanā.

Kopsavilkums

Līdz šim realizētie pētījumi pamatā ir fokusējušies uz iedzīvotājus satraucošo drošības aspektu identifikāciju, pielietojot kvantitatīvos mērījumus, tādus kā sabiedriskās domas aptaujas. Projekta mērķis ir noskaidrot Latvijas iedzīvotāju subjektīvās drošības uztveres īpatnības, to veidošanos ietekmējošos faktorus, kā arī izstrādāt rekomendācijas valsts pārvaldes institūcijām subjektīvo draudu novēršanai un rīcībspējas palielināšanai.

Projekta rezultātā tiks iegūta informācija, dati un rekomendācijas, kas ļaus projekta rezultātus izmantot tādu politisko stratēģiju izstrādē, kas veicinātu valsts pārvaldes institūtu spēju reaģēt uz iedzīvotāju baiļu avotiem, to novēršanu, tādējādi nodrošināt Latvijas sabiedrības drošumspējas stiprināšanu.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2018. gada 1. konkurss

Skip to content