Ēnu ekonomikas izpēte Latvijā (RE:SHADE)

Vispārīgā informācija

Sākums 29/07/2020 Noslēgums 28/07/2022

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-FM-2020/1-0005

Finansējums

233 126 EUR

Projekta vadītājs

Arnis Sauka

arnis.sauka@sseriga.edu

Projektu realizējošā institūcija:

Baltijas Starptautiskais Ekonomikas Politikas studiju centrs

Zinātnes nozare

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne

Kopsavilkums

RE:SHADE projekta mērķis ir paplašināt zināšanu un analītisko bāzi ekonomikas un finanšu nozarē, stiprināt saikni starp pētniecību un valsts rīcībpolitiku, veicināt sabiedrībā izpratni par ēnu ekonomikas negatīvo ietekmi un nodokļu saistību labprātīgas izpildes nozīmi. Projekta uzdevumi: izstrādāt Latvijas apstākļiem piemērotu ēnu ekonomikas mērīšanas metodoloģiju, kas paredz statistikas datu un dažādu datu avotu informācijas izmantošanu, ņemot vērā veikto tautsaimniecības nozaru problēmu izpēti; novērtēt ēnu ekonomikas ietekmējošos faktorus tautsaimniecības nozarēs, kurām ir nozīmīga finanšu ietekme, kā arī sniegt pamatotus rīcībpolitikas ieteikumus ēnu ekonomikas mazināšanai un viedo tehnoloģiju izmantošanai, izvērtējot attiecīgo ieteikumu finansiālo ietekmi; veikt pētījumus par iemesliem, kāpēc fiziskās personas izvairās no labprātīgas nodokļu maksāšanas un iesaistīšanās sociālās apdrošināšanas sistēmā, un analizēt ietekmējošos faktorus, kas veido ēnu ekonomikas radītus priekšnosacījumus negodīgai konkurencei un atsevišķu iedzīvotāju grupu sociālajai nevienlīdzībai un nepietiekamai nodrošinātībai, kā arī analizēt, kā ēnu ekonomikas mazināšana ietekmē attieksmi pret nodokļu maksāšanu; novērtēt negūto budžeta ieņēmumu apjomu no pretlikumīgām darbībām, vērtējot finanšu operācijas un skaidras naudas apriti un sniegt priekšlikumus rīcībpolitikas pasākumiem, mazinot pretlikumīgi iegūtu līdzekļu aprites riskus.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Ēnu ekonomikas mazināšana valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai”

Projekta pase

Rezultāti

Rīcībpolitikas nodevums

Skip to content