Sociālās inovācijas pārtikas apgādē: ceļi uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu

Sākums  09/2018 Noslēgums 08/2021

Projekta numurs

lzp-2018/1-0344

Finansējums

299100 EUR

Projekta vadītājs

 Tālis Tisenkopfs

talis.tisenkopfs@lu.lv 

bscresearch.lv/lv/projekti/sinfo 

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Sociālo zinātņu nozare

Kā ikdienā sabiedrība varēs izmantot projekta secinājumus vai rezultātus? 
– Projekta rezultāti dos ierosmi dažādu pilsonisko aktivitāšu tālākai attīstīšanai, veidos labāku izpratni par dažādām mūsu ikdienas izvēļu un prakšu ietekmēm uz pārtikas ražošanu un patēriņu un attiecīgi iespēju mainīt savus paradumus. Projekta rezultāti tiks izplatīti ne tikai rakstos, kas publicēti starptautiskos recenzētos zinātniskos žurnālos, bet arī populārzinātniskās publikācijās un materiālos (infografikas, praktiski piemēri, ieteikumi), kas adresēti politikas veidotājiem, pārtikas uzņēmumiem, ražotāju organizācijām, patērētājiem, sabiedrībai kopumā. Tiks sagatavoti arī uzskates līdzekļi pedagoģiskiem materiāliem par ilgtspējīgu dzīvesveidu skolās. Rezultāti pieejami mājas lapā (www.bscresearch.lv). Projekta gaitā tiks rīkoti darbsemināri ar dažādu pārtikas jautājumos ieinteresēto pušu līdzdalību, un projektu noslēgs zinātniski praktiska konference ar lauksaimnieku organizāciju, pārtikas uzņēmumu pārstāvju, mediju, politikas veidotāju līdzdalību.

Kopsavilkums

Projekts “Sociālās inovācijas pārtikas apgādē: ceļi uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu” (SINFO) balstās divās zinātniskās izpētes jomās – inovāciju pētniecībā un pārtikas studijās. Projekta galvenie mērķi ir (i) uzlabot zinātnisko izpratni par sociālajām inovācijām pārtikas apgādē un (ii) izpētīt apstākļus, ietvarus un scenārijus praktisku inovāciju veicināšanai ilgtspējīgas pārtikas ražošanā un patēriņā Latvijā. Projekts izvirza trīs pētnieciskos jautājumus: (i) kāda ir sociālo inovāciju daudzveidība un dinamika pārtikas apgādē; (ii) kādi ir sociālo inovāciju iznākumi; (iii) kādas ir mijattiecības starp sociālo inovāciju un pārvaldību pārtikas apgādē. Projekts papildinās esošās zināšanas, analizējot, kā var veicināt sociālās inovācijas dažādos pārtikas sistēmas sektoros, tās saskaņojot ar līdzdalīgas pārvaldības principiem. Projekts atbilst trim prioritārajiem zinātnes virzieniem Latvijā (Zināšanu kultūra un inovācijas ekonomiskajai ilgtspējai; Sabiedrības veselība; Vietējo dabas resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana uz zināšanām balstītas bioekonomikas attīstība).

Projekts ir organizēts sešās darba paketēs, ietverot konceptuālo tipoloģiju, ilgtspējīgas ražošanas un patēriņa virzītājspēkus, atbalstošo ietvaru, un komunikāciju un rezultātu izplatīšanu. Lai sasniegtu mērķus, projektā paredzēts izmantot virkni kvalitatīvu un kvantitatīvu metožu, ieskaitot gadījumu izpēti, intervijas, mediju analīzi, aptaujas, politikas analīzi, scenāriju veidošanu, ieinteresēto pušu iesaisti. Projektu īstenos zinātniskais institūts Baltic Studies Centre, izmantojot plašo pētniecisko pieredzi, kas iegūta ES 7. Zinātņu ietvara programmas un programmas Apvārsnis 2020 projektos. Rezultāti tiks izplatīti rakstos, kas publicēti starptautiskos recenzētos zinātniskos žurnālos, starptautisku zinātnisku konferenču referātos un izplatot materiālus, kas adresēti politikas veidotājiem, pārtikas sistēmas dalībniekiem un sabiedrībai.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2018. gada 1. konkurss

Skip to content