Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību

Sākums  01/12/2018 Noslēgums 30/11/2021

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-IZM-2018/10013 

Finansējums

599 839 EUR

Projekta vadītājs

Gatis Krūmiņš

https://va.lv/lv/

gatis.krumins@va.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Vidzemes Augstskola
Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātnes nozare

Vēsture un arheoloģija
Tiesību zinātne
Psiholoģija
Socioloģija un sociālais darbs
Politikas zinātne
Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izveidot stabilu zināšanu bāzi un izstrādāt un pārbaudīt iespējamos rīcības modeļus atbildīgas un aktīvas Latvijas pilsoniskās sabiedrības pilnveidošanai. Projekta ietvaros tiks veikta padziļināta izpēte par Latvijas valsts vērtībām, valsts institūciju pārvaldes darbības jomām, vērtību attīstību Latvijas teritorijā vēstures gaitā. Projekta komanda apskatīs jautājumu par demokrātisko vērtību svarīgumu, valsts tiesībām un to attīstību ietekmējošiem faktoriem. Īpaša uzmanība tiks pievērsta Eiropas Savienības pārvaldības struktūrām un politikām saistībā ar pilsoniskās sabiedrības attīstības tematu, kā arī sabiedrības tiesībām. Atbildības un sadarbības mehānismi valsts vispārējās attīstības procesā un veidi, kā sabiedrības vērtības ietekmē tās rīcību, tiks pētīti gan makro, gan mikro līmenī, koncentrējoties, pirmkārt, uz strukturālajām ietekmēm un, otrkārt, uz personu pozicionēšanos un rīcību. Projekts tiks īstenots ciešā sadarbībā starp divām zinātniskajām institūcijām: Vidzemes Augstskolu (vadošais partneris) un Rīgas Stradiņa universitāte (partneri). Projekta galvenie rezultāti būs divas monogrāfijas, vairākas zinātniskās publikācijas akadēmiskajos žurnālos – balstoties uz pētījuma rezultātiem,tiks izstrādāti un pārbaudīti potenciālie rīcības modeļi pilsoniskās sabiedrības attīstībai Latvijā.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”

X
Skip to content