Personu datu apstrāde

Par personu datu apstrādi Latvijas Zinātnes padomē (Privātuma politika)

 

Jūsu privātums un datu aizsardzība Latvijas Zinātnes padomei (turpmāk – Padome) ir ļoti nozīmīgs. Lai nodrošinātu likumīgu, godprātīgu un pārredzamu personas datu apstrādi, turpmāk tiek sniegta informācija par Padomes veikto personas datu apstrādi. Vēršam uzmanību, ka norādītā informācija nav izsmeļoša un var tikt grozīta, precizēta, papildināta.

  1. Pārzinis:

Latvijas Zinātnes padome,

Reģistrācijas Nr. 90000048222

Adrese: Smilšu iela 8, 5.stāvs, Rīga, LV – 1050

Tālrunis: 62801521

Fakss: 67228421

E-pasts: pasts@lzp.gov.lv

  1. Saziņa par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties: izmantojot 1. punktā norādīto kontaktinformāciju vai
rakstot uz e-pastu: pasts@lzp.gov.lv.

Saziņai ar Padomes datu aizsardzības speciālistu, variet rakstīt: izmantojot 1.punktā norādīto kontaktinformāciju, uz aploksnes veicot atzīmi „Datu aizsardzības speciālistam” vai
rakstot uz e-pastu pasts@lzp.gov.lv ar atzīmi „Datu aizsardzības speciālistam”.

Datu aizsardzības speciālists – Raivis Grūbe, raivis@grubesbirojs.lv (2022.g.7.03.līgums Nr.2-6.1e/22/19 noslēgts starp SIA “Grūbes Birojs” un Izglītības un zinātnes ministriju).

  1. Personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par Padomes rīcībā esošo personu datu drošību. Padome izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Padome nodrošina pienācīgu šīs informācijas apstrādi, uzglabāšanu, datu integritāti ar atbilstošu drošības līmeni. Tiek izmantotas samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļi, lai aizsargātu Padomes rīcībā esošos personas datus un to apstrādi. Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības prasībām.

Padomē personas datus apstrādā nodarbinātie vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei, valsts un pašvaldību iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos.

Padome apstrādā šādus datus: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, kontaktinformācija, vecumu, dzimumu un citi personu identificējoši dati atbilstoši tam, lai tiktu sasniegts attiecīgs datu apstrādes mērķis. Padome nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Padome pastāvīgi veic datu apstrādes drošības novērtēšanu, lai arī turpmāk pēc iespējas novērstu nesankcionētu piekļuvi personu datiem, personu datu ļaunprātīgu izmantošanu, izmainīšanu, dzēšanu u.tml.

  1. Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

Padome apstrādā personas datus normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanai, Padomes tiesisko interešu realizācijai, kā arī citiem iepriekš noteiktiem nolūkiem.

Apstrādes pamats katrā konkrētajā gadījumā ir kāds no Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta punktiem. Galvenokārt Padome personu datu apstrādi veic, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta b), c) un e) apakšpunktiem –  apstrāde tiek veikta, lai izpildītu uz Padomi attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Padomei likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

  1. Personas datu saņēmēju kategorijas

Padomes personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos skatos noteiktajā kārtībā, piemēram, trešajām pusēm, kas var būt sadarbības partneri, pilnvarotās personas atbilstoši normatīvajiem aktiem, noslēgtiem līgumiem, kā arī kontrolējošām iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm. Pirms datu nodošanas trešajām personām Padome rūpīgi izvērtē, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats.

  1. Personas datu sniegšana ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm

Padome neizsniedz datus valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

  1. Personas datu glabāšanas periods

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties. Piemēram, vispirms datu apstrāde notiek, lai pēc būtības izskatītu Jūsu iesniegumu. Kad lēmums pieņemts, dati tiek uzglabāti gan saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par attiecīgu dokumentu uzglabāšanas nepieciešamību, kā arī, lai nodrošinātu Padomes leģitīmās intereses, kas varētu izrietēt no iespējamo domstarpību gadījumiem.

  1. Datu subjekta tiesības personas datu apstrādes procesā

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un veikt to kontroli, datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu, iebilst pret datu apstrādi, tāpēc, saņemot Jūsu pieprasījumu, Padome uz to atbildēs normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un, ja būs iespējams, attiecīgi labos vai dzēsīs Jūsu personas datus.

Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai. Padome izvērtēs Jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Jūs varat iegūt informāciju par mūsu rīcībā esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības šādi:

iesniedzot iesniegumu klātienē Padomes birojā  Smilšu ielā 8, 5.stāvs, Rīgā, katru darbdienu plkst. 9.00-17.00;
iesniedzot iesniegumu elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@lzp.gov.lv. Iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu, Padome izvērtēs tā saturu un Jūsu identificēšanas iespējas un, ja nepieciešams, lūgs Jums iesniegt papildu informāciju, lai pēc iespējas pārliecinātos, ka dati tiks nosūtīti attiecīgajam datu subjektam un mazinātu risku ļaunprātīgai Jūsu datu izmantošanai.

Ja apmeklējat Padomi, piedalāties Padomes rīkotajos pasākumos un nevēlaties, lai Jūs fotografē vai filmē, lūdzam iepriekš par to informēt.

  1. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar Padomes veikto Jūsu personas datu apstrādi, aicinām vērsties Padomē, kā tas ir norādīts šī paziņojuma 2. punktā.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos jautājumu un Padome pārkāpj Jūsu tiesības uz Jūsu personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/) Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā, LV-1011.

Skip to content