Misija un vīzija

Misija – pārvaldīt uz izcilību vērstas zinātnes un pētniecības programmas un projektus, mērķtiecīgi attīstīt kvalitatīvu zinātnisko ekspertīzi un zinātnes stratēģisko komunikāciju, kā arī veicināt starptautisko zinātnisko sadarbību, lai sekmētu Latvijas zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju politikas ieviešanu un veicinātu cilvēkkapitāla attīstību zinātnē.
Vīzija – kļūt par Latvijā un pasaulē atpazīstamu zinātniskās ekspertīzes centru un Latvijas zinātnes politikas ieviesēju izcilai pētniecībai, attīstītai uzņēmējdarbībai un gudrai sabiedrībai.

Vērtības:

  • Laba pārvaldība – atklātība pret privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, efektīvu, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā, ievērojot privātpersonu intereses, sabiedrības un zinātnieku iesaiste
  • Caurspīdīgums – atklāti procesi Padomē, tajā skaitā finansējuma piešķiršanā noris atklāti, godīgi, pārskatāmi
  • Uzticamība – rada pārliecību par Padomes vai tās sniegtā pakalpojuma uzticamību un tās sniegto informāciju
  • Zinātniskums – faktos un pētījumos balstīta rīcība un secinājumi

Devīze: Zinātne labākai nākotnei

Kvalitātes politika: 

  • LZP apzinās, ka ilgtspējīgus panākumus varēs gūt tikai ciešā un produktīvā sadarbībā ar klientiem un citām ieinteresētām pusēm.
  • LZP ir svarīgi, lai visi nodarbinātie būtu kompetenti, lojāli un strādātu ar entuziasmu, kas nozīmē arī savstarpēju cieņu un komandas darbu.
  • LZP visas darbības ir vienots process, kas nepārtraukti pilnveidojams un attīstāms.
Skip to content