Misija un vīzija

Mērķis – īstenot valsts zinātnes un tehnoloģiju attīstības politiku, nodrošinot valsts budžeta, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto zinātnisko pētījumu programmu un projektu ieviešanu un tiem piešķirto finanšu līdzekļu administrēšanu, kā arī zinātniskās darbības vai zinātnisko projektu īstenošanas monitoringu un analītikā balstītu rīcībpolitikas lēmumu pieņemšanu un programmu ieviešanu.

Padome organizācijas un definēto darbības virzienu īstenošanai pieprasa un saņem informāciju no citām iesaistītajām pusēm, pieaicina ekspertus un veido darba grupas, kā arī piesaista publisku finansējumu starptautisko iniciatīvu un projektu ietvaros, tajā skaitā pētniecības un attīstības projektus zinātnisko institūciju kapacitātes stiprināšanai, kā arī īsteno projektus.

Vīzija – kļūt par Latvijā un pasaulē atpazīstamu zinātniskās ekspertīzes centru un Latvijas zinātnes politikas ieviesēju, īstenojot vienas aģentūras principu.

Misija – pārvaldīt uz izcilību vērstas zinātnes un pētniecības programmas un projektus, mērķtiecīgi attīstīt kvalitatīvu zinātnisko ekspertīzi un zinātnes stratēģisko komunikāciju, kā arī veicināt starptautisko zinātnisko sadarbību, lai sekmētu Latvijas zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju politikas ieviešanu un veicinātu cilvēkkapitāla attīstību zinātnē.

Vērtības:

  • Laba pārvaldība – atklātība pret privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, efektīvu, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā, ievērojot privātpersonu intereses, sabiedrības un zinātnieku iesaiste
  • Caurspīdīgums – atklāti procesi Padomē, tajā skaitā finansējuma piešķiršanā noris atklāti, godīgi, pārskatāmi
  • Uzticamība – rada pārliecību par Padomes vai tās sniegtā pakalpojuma uzticamību un tās sniegto informāciju
  • Zinātniskums – faktos un pētījumos balstīta rīcība un secinājumi

Devīze: Zinātne labākai nākotnei

X