Starptautiskās sadarbības programmas

Latvijas – Ukrainas sadarbības programma

Latvijas–Lietuvas–Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonds

Sadarbība zinātnē starp Latvijas Republiku un Ķīnas Republiku (Taivānu) tika uzsākta 1997.gadā ar divpusēja sadarbības līguma noslēgšanu starp Latvijas Zinātņu akadēmiju un Taivānas Nacionālo zinātnes padomi. Pēc Taivānas Nacionālās zinātnes padomes iniciatīvas šī sadarbība tika paplašināta 2000.gadā izveidojot trīspusēju Latvijas–Lietuvas–Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fondu.

Atbalsts projektiem

Apvārsnis Eiropa Nacionālais kontaktpunkts

Apvārsnis Eiropa ir Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas (P&I) programma 2021.-2027. gada periodam, kas turpinās līdzšinējo programmu Apvārsnis 2020.

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas programma

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas granti ir finansiālais atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (donorvalstis), baltoties uz 2010. gada 28. jūlijā parakstīto līgumu starp donorvalstīm un Eiropas Savienību par grantu ieviešanai paredzētā finansējuma piešķiršanu jaunajā 2014.-2021. gada periodā.

ERAF projekts

ERAF projekts “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai”

ERA-NET projekti

Baltic Bonus

Baltic Bonus programma sekmē starptautisko sadarbību zinātnē un inovācijā, atbalstot Latvijas zinātnieku un uzņēmēju partnerību pētniecības un inovācijas projektos ar Baltijas valstu vai Baltijas jūra reģiona ES dalībvalstu zinātniekiem un uzņēmējiem.

EUREKA klasteru programma

EUREKA ir starptautisks tīkls, kuru 18 valstis izveidoja 1985. gadā, lai sekmētu Eiropas rūpniecības un ekonomikas konkurētspēju pasaules tirgū. Kopš tā laika EUREKA ir paplašinājusies, iekļaujot vairāk nekā 45 valstis Eiropā un ārpus tās, kurām ir vienādi mērķi un kurām ir pieejams nacionālais finansējums organizācijām, kuras vēlas piedalīties dažādās EUREKA programmās.

Eiropas Partnerības

COST

COST ir starptautiskās sadarbības programma, kas atbalsta zinātnieku un pētnieku sadarbību dažādās zinātnes un tehnoloģijas attīstības jomās Eiropā. Programma radīta ar mērķi atbalstīt galvenokārt pirms-konkurences pētniecību, kā arī pētījumus, kas risina aktuālas sabiedrības problēmas.

OSMOZE

OSMOZE ir Francijas – Latvijas sadarbības programma zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomās. Sadarbības programma tiek īstenota saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Francijas Republikas Ārlietu un starptautiskās attīstības ministrijas 2021. gada 28.maija administratīvā vienošanās par zinātniskās pētniecības projektu īstenošanu Hubert Curien partnerības programmā OSMOZE.

ECSEL

Publiskā un privātā sektora partnerības kopīgās tehnoloģiju ierosmes kopuzņēmums ECSEL “Elektroniskie komponenti un sistēmas” izveidots ar Padomes Regulu (ES) Nr. 561/2014 2014. gada 6. maijā, apvienojot kopuzņēmumus nanoelektronikas jomā ENIAC un iegulto sistēmu jomā ARTEMIS, kuriem pievienota Eiropas Tehnoloģiju platforma Viedo sistēmu integrēšanai EPoSS. Uz šīs sinerģijas pamata izveidotais kopuzņēmums ECSEL darbosies līdz 2024. gada beigām.

Skip to content