Globālas problēmas un Eiropas rūpniecības konkurētspēja

Apvārsnis Eiropa 2. pīlārs “Globālas problēmas un Eiropas rūpniecības konkurētspēja” stiprina pētniecības un inovācijas ietekmi, izstrādājot, atbalstot un īstenojot Eiropas Savienības politiku, un atbalsta novatorisku risinājumu izmantošanu rūpniecībā un sabiedrībā, globālo problēmu risināšanai.

Lai maksimāli palielinātu ietekmi, problēmu risināšanai tiek izmantota elastīga pieeja un sinerģija. Pētniecības un inovācijas darbības ir organizēta piecās kopās, kas atsevišķi un kopā veicinās starpdisciplināru, starpnozaru, pārrobežu un starptautisku sadarbību. Katra kopa veicina vairāku ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanu. Daudzu IAM mērķu sasniegšanu atbalsta vairāk nekā viena kopa.

 • Pētniecības un inovācijas darbības tiek īstenotas šādās Apvārsnis Eiropa 2. pīlāra tematiskajās kopās
  •    Veselība
  •    Kultūra, jaunrade un iekļaujoša sabiedrība
  •    Civilā drošība sabiedrībai
  •    Digitālā joma, rūpniecība un kosmoss
  •    Klimats, enerģētika un mobilitāte
  •    Pārtika, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība un vide

Stratēģijas plānošanas process

Eiropas Komisijas ierosinātais stratēģiskās plānošanas process ir svarīga jauna programmas Apvārsnis Eiropaiezīme. Tajā ir noteiktas daudzgadu darba programmas un uzaicinājumi iesniegt projektus. Tās mērķis ir nodrošināt pārredzamību un ieinteresēto personu iesaisti, prioritāšu noteikšanu un elastību, lai pielāgotos politiskajām prioritātēm, programmu saskaņotībai un sinerģijai ar citām programmām.

Mērķis – uzlabot un aizsargāt visu vecumu iedzīvotāju veselību, izstrādājot novatoriskus risinājumus slimību profilaksei, diagnosticēšanai, uzraudzībai, ārstēšanai un dziedināšanai; veselības risku mazināšana, iedzīvotāju aizsardzība un labas veselības veicināšana; padarīt sabiedrības veselības sistēmas rentablākas, taisnīgākas un ilgtspējīgākas; un atbalstot un veicinot pacientu līdzdalību un pašpārvaldi.

 • Ieguldījumu jomas
  • Veselība visas dzīves laikā
  • Vides un sociālie faktori veselībā
  • Neinfekcijas un retās slimības
  • Infekcijas slimības, tostarp ar nabadzību saistītas un novārtā atstātas slimības
  • Veselības un aprūpes rīki, tehnoloģijas un digitāli risinājumi, tostarp personalizētā medicīna
  • Veselības aprūpes sistēmas

Mērķis – nostiprināt Eiropas demokrātiskās vērtības, tostarp tiesiskumu un pamattiesības, aizsargāt mūsu kultūras mantojumu un veicināt sociālekonomiskas pārmaiņas, kas veicina iekļaušanu un izaugsmi.

 • Ieguldījumu jomas
  • Demokrātija un pārvaldība
  • Kultūra, kultūras mantojums un radošums
  • Sociālas un ekonomiskas izmaiņas

Mērķis – reaģēt uz izaicinājumiem, ko rada pastāvīgi drošības draudi, tostarp kibernoziegumi, kā arī dabas un dabas cilvēku izraisītas katastrofas.

 • Ieguldījumu jomas
  • Pret katastrofām noturīga sabiedrība
  • Aizsardzība un drošība
  • Kiberdrošība

Mērķis – stiprināt un nodrošināt Eiropas suverenitāti galvenajās digitālo un ražošanas tehnoloģiju, kā arī kosmosa tehnoloģiju jomā, lai izveidotu konkurētspējīgu, digitālu, zemu oglekļa dioksīda emisiju un aprites rūpniecību; nodrošināt ilgtspējīgu izejvielu piegādi; un nodrošināt pamatu progresam un inovācijām visās globālajās sabiedrības problēmās.

 • Ieguldījumu jomas
  • Ražošanas tehnoloģijas
  • Digitālas pamattehnoloģijas, tostarp kvantu tehnoloģijas
  • Moderni materiāli
  • Mākslīgais intelekts un robotika
  • Nākamās paaudzes internets
  • Progresīva datu apstrāde un izmantošana un Lielie dati
  • Aprites nozares
  • Zemu oglekļa dioksīda emisiju un “tīras” nozares
  • Kosmoss, tostarp Zemes novērošana

Mērķis – cīņa ar klimata pārmaiņām, labāk izprotot to cēloņus, attīstību, riskus, ietekmi un iespējas, kā arī padarot enerģētikas un transporta nozari klimatam un videi draudzīgāku, efektīvāku un konkurētspējīgāku, gudrāku, drošāku un izturīgāku.

 • Ieguldījumu jomas
  • Klimata zinātne un risinājumi
  • Energoapgāde
  • Energosistēmas un energotīkli
  • Dzīvojamas ēkas un rūpniecības objekti pārejā uz tīru enerģiju
  • Kopienas un pilsētas
  • Rūpniecības konkurētspēja transporta nozarē
  • Tīrs, drošs un pieejams transports un mobilitāte
  • Vieda mobilitāte
  • Enerģijas uzglabāšana

Mērķis – Aizsargāt, atjaunot, ilgtspējīgi pārvaldīt un izmantot sauszemes un jūras dabas un bioloģiskos resursus, lai risinātu pārtikas un uztura drošību un pāreju uz zemu oglekļa dioksīda emisiju un resursu ziņā efektīvu aprites ekonomiku.

 • Ieguldījumu jomas
  • Vides novērošana
  • Bioloģiskā daudzveidība un dabas resursi
  • Lauksaimniecība, mežsaimniecība un lauku teritorijas
  • Jūras, okeāni un iekšzemes ūdeņi
  • Pārtikas sistēmas
  • Bioloģiskas inovāciju sistēmas ES bioekonomikā
  • Aprites sistēmas
Skip to content