Projektu konkursi

Uzsākta iesniegumu pieņemšana Baltic Bonus programmā

Latvijas Zinātnes padome (Padome) uzsāk Latvijas zinātnisko institūciju un mikrouzņēmumu, mazo vai vidējo uzņēmumu iesniegumu pieņemšanu par finansējuma piešķiršanu Baltic Bonus programmas ietvaros par Latvijas zinātnieku un uzņēmēju sadarbību pētniecības un inovācijas projektos ar Baltijas valstīm (Igaunija un/vai Lietuva) un/vai Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalstīm (Zviedrija, Somija, Dānija, Vācija, Polija).

Iesniegumu finansējuma saņemšanai padomē var iesniegt:

 • zinātniskā institūcija, kas reģistrēta Latvijas Republikas zinātnisko institūciju reģistrā, vai
 • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums.

Pieteicēja sagatavotajam projektam jāatbilst šādiem kritērijiem:

 • iesniegts un izvērtēts 2018., 2019., 2020. vai 2021. gadā atvērtā projektu konkursā programmā „Apvārsnis 2020” vai programmā “Apvārsnis Eiropa”;
 • tā novērtējums ir sasniedzis attiecīgajā konkursā noteikto nepieciešamo sliekšņa vērtību (vienāds ar sliekšņa vērtību vai lielāks), lai kvalificētos projekta īstenošanai;
 • projekta konsorcijā ir partneris/ partneri no Baltijas valsts (Igaunija, Lietuva) un/vai Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalsts (Zviedrija, Somija, Dānija, Vācija, Polija).

Baltic Bonus programmas nosacījumi noteikti Baltic Bonus programmas īstenošanas nolikumā (Nolikums). Finansējuma apmērs noteikts nolikuma 1.pielikumā (1.pielikums).

Iesnieguma iesniegšanas nosacījumi

Finansējuma saņemšanai pieteicējs iesniedz Padomei aizpildītu nolikuma 2.pielikumu „Iesniegums Baltic Bonus programmai”. Pieteicējs iesniegumam pievieno pamatojošo un apstiprinošo dokumentāciju.

Projektiem, kas iesniegti programmas „Apvārsnis 2020” vai programmas “Apvārsnis Eiropa” elektroniskajā projektu iesniegšanas sistēmā (Electronic Submission System):

 • projekta vērtējuma kopsavilkumu (Evaluation Summary Report), kas ir pieejams programmas „Apvārsnis 2020” vai programmas “Apvārsnis Eiropa” pētniecības dalībnieku portālā “Funding and Tenders Portal” un satur informāciju par projekta novērtējumu, noteikto kvalitātes slieksni un projekta dalībniekiem;
 • projekta pirmās un/vai pēdējās lapas izdruku ar laika zīmogu par projekta iesniegšanas datumu.

Projektiem, kas iesniegti citās projektu pieteikumu iesniegšanas platformās – dokumentāciju, kas satur informāciju par:

 • projekta novērtējumu konkursā;
 • noteikto projekta kvalitātes novērtējuma slieksni (ja dokumentācija pieejama);
 • projekta dalībniekiem (kopija no projekta pieteikuma ar konsorcija sastāvu);
 • projektu iesniegšanas beigu termiņu konkursā (deadline) (kopija no konkursa nolikuma (Call text)).

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts mikrouzņēmums, mazais un vidējais uzņēmums papildus iesniedz:

 • komersanta de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas (Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” 1. pielikums) izdruku vai norādi uz sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru (ja attiecināms);
 • deklarāciju par uzņēmuma atbilstību mikrouzņēmumam, mazam vai vidējam  uzņēmumam atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 776 “Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam” (turpmāk – Noteikumi Nr. 776) 1. pielikumam (ja attiecināms);
 • deklarācijas pielikumu par uzņēmuma atbilstību mikrouzņēmumam, mazam vai vidējam  uzņēmumam atbilstoši Noteikumu Nr. 776 2. pielikumam (ja attiecināms).

Iesniegumu un dokumentāciju kopā kā vienu datni paraksta ar drošu elektronisko parakstu pieteicēja paraksttiesīgā amatpersona vai tās pilnvarotā persona un projekta vadītājs:

 1. ja projekta vadītājam nav droša elektroniskā paraksta, projekta vadītājs iesniegumu paraksta papīra formātā un parakstīto iesniegumu kopā ar dokumentāciju ieskenē kā vienu datni, kuru paraksta pieteicēja paraksttiesīgā amatpersona vai tās pilnvarotā persona ar drošu elektronisko parakstu;
 2. iesniegumu kopā ar dokumentāciju pieteicējs iesniedz elektroniskā dokumenta formātā, nosūtot uz Padomes oficiālo elektroniskā pasta adresi: pasts@lzp.gov.lv un informācijai uz elektroniskā pasta adresi: liva.grinevica@lzp.gov.lv. Par iesnieguma iesniegšanas datumu uzskatāma tā darbdiena, kad iesniegums saņemts Padomē, vai nākamā darbdiena, ja iesniegums saņemts Padomē darbdienā pēc plkst. 17.00.

Iesnieguma un dokumentācijas iesniegšanas termiņš Padomē ir:

2022.gada 31.augusts, plkst.17.00;

Iesniegumu pieņemšana Baltic Bonus programmā pārtraukta!

Kontaktinformācija:
Līva Griņeviča
Starptautiskās sadarbības programmu projektu departaments
Pētniecības starptautisko programmu nodaļa
Tālr.: +371 28244527
e-pasts: liva.grinevica@lzp.gov.lv

Skip to content