Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss

Normatīvie akti

1 Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumi Nr. 725 “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība

Konkursa nolikums

1 Konkursa nolikums
Konkursa nolikums (angļu valodā)
2 Projekta iesniegums
B daļa “Projekta apraksts” (angļu valodā)
B daļa “Projekta apraksts” (latviešu valodā)
C daļa “Curriculum Vitae” (angļu valodā)
C daļa “Curriculum Vitae” (latviešu valoda)
D daļa “Projekta iesniedzēja apliecinājums”
E daļa “Projekta sadarbības partnera apliecinājums”
F daļa “Finanšu apgrozījuma pārskata veidlapa (par 2018., 2019. un 2020. gadu)
3 Projekta iesnieguma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata, projekta noslēguma zinātniskā pārskata un projekta finanšu pārskata noformēšanas un iesniegšanas metodika
Projekta iesnieguma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata, projekta noslēguma zinātniskā pārskata un projekta finanšu pārskata noformēšanas un iesniegšanas metodika (angļu valodā)
4 Projekta iesnieguma administratīvās atbilstības vērtēšanas veidlapa ​​
5 Metodika projekta iesnieguma atbilstības izvērtēšanai administratīvās atbilstības kritērijiem ​​
6 Projekta iesnieguma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata un projekta noslēguma zinātniskā pārskata izvērtēšanas ekspertu atlases vadlīnijas
7 Projekta iesnieguma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata un projekta noslēguma zinātniskā pārskata vērtēšanas metodika
Projekta iesnieguma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata un projekta noslēguma zinātniskā pārskata vērtēšanas metodika (angļu valodā)
8 Projekta iesnieguma individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa ​​
9 Līgums par fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta īstenošanu un finansēšanu ​​
Projekta rezultātu vērtības aprēķins procentos no projekta kopējām izmaksām ​​

Ziņojums par projekta ietekmi

​​
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta izmaiņas projekta budžetā (līdz 20%) ​​
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta izmaiņas zinātniskajā grupā (pārsniedzot 50%) ​​
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta Vienošanās par grozījumiem projekta budžetā (pārsniedzot 20%) ​​
Projekta vidusposma/projekta noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa (jāiesniedz angļu valodā) ​​
Instrukcija vidusposma un noslēguma zinātniskā pārskata iesniegšanai ​​
Rezultātu saraksts ​​
Pieņemšanas un nodošanas akts par fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta uzdevumu izpildi ​​
Rezultātu nostiprināšanas plāns ​​
Zinātniskās grupas saraksts ​​
10 Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata vērtējuma veidlapa ​​
11 Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm ​​
Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm (angļu valodā) ​​
12 Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu grafiskā identitāte ​​
13 Metodika zinātniskās darbības rezultāta noteikšanai (Elsevier Scopus) ​​​​
14 Metodika zinātniskās darbības rezultāta noteikšanai (Clarivate Analytics Web of Science un InCites Journal Citation Report) ​​​​

Skip to content