Papildu projekta rezultāti

Šajā sadaļā var iepazīties ar valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” projektu ietvaros izstrādātajiem rezultātiem rīcībpolitikas plānošanai un ieviešanai. Izstrādātie papildu projekta rezultāti kalpos kā konkrēti un tālāk izmantojami ieteikumi rīcībpolitikas izstrādei un ar to saistīto lēmumu pieņemšanai. Programmas izveidošanā iesaistītās nozaru ministrijas un atbildīgās institūcijas sastādīja projekta papildu rezultātu sarakstu, un projekta īstenotāji to izpildē regulāri konsultējas ar iesaistītajām institūcijām, lai varētu fokusēt savu pētniecību uz aktuālākajām vajadzībām.

Papildu projektu rezultāti tiek publiskoti pēc attiecīgās nozaru ministrijas vai atbildīgās institūcijas saskaņojuma saņemšanas. Visi papildu projektu rezultātu sarakstā definētie rīcībpolitikas nodevumi tiks publiskoti līdz 2021. gada jūnija beigām.

Rezultāta nosaukums

Rīcībpolitikas rezultāti

[8] Izstrādāt ziņojumu par faktoriem, kas nosaka uzņēmību pret vīrusu, slimības norisi un smagumu,saņemto ārstēšanu un terapijas iznākumu, pēcinfekcijas sekas, ieteikumus infekcijas izplatības ierobežošanai, Covid-19 pacientu ārstēšanai un aprūpei un izstrādāt pacientu klīnisko ceļu Covid-19 gadījumāRekomendācijas par SARS-CoV-2 infekcijas un COVID-19 epidemioloģiju, diagnostiku, klīniskajām norisēm un komplikācijām

Rezultāta nosaukums

Rīcībpolitikas rezultāti

[10] Novērtēt esošo medikamentu efektivitāti Covid-19 ārstēšanā un komplikāciju novēršanā vai mazināšanāZiņojums “Jauni ārstniecības un profilakses līdzekļi koronavīrusu un to izraisīto infekciju seku mazināšanai”
Projekts “Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem

6.8. projekta vadītājs: Jānis Grabis

Rezultāta nosaukums

Rīcībpolitikas rezultāti

[21] Rekomendācijas normatīvo aktu grozījumiem veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes vadībaiIzvērtējums par attālināto veselības aprūpes pakalpojumiem un to ietekmējošajiem faktoriem: rekomendācijas normatīvo aktu grozījumiem veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes vadībai
[22] Izvērtējums par jaunu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu izmantošanas potenciālu uzņēmējdarbības sektorā krīzes/ pēckrīzes apstākļosIzvērtējums par jaunu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu izmantošanas potenciālu uzņēmējdarbības sektora krīzes/pēckrīzes apstākļos
[24] Priekšlikumi mācīšanās analītikas (learning analytics) monitoringam augstākajā izglītībāPriekšlikumi mācīšanās analītikas monitoringam augstākajā izglītībā

Rezultāta nosaukums

Rīcībpolitikas rezultāti

[27]Izvērtējums par attālinātā darba ietekmi uz produktivitāti ilgtermiņā un priekšlikumu sagatavošana produktivitātes paaugstināšanai attālinātā darba apstākļosIzvērtējums par attālinātā darba ietekmi uz produktivitāti ilgtermiņā un priekšlikumu sagatavošana produktivitātes paaugstināšanai attālinātā darba apstākļos

Rezultāta nosaukums

Rīcībpolitikas rezultāti

[29] Izstrādāts ziņojums par dažādu sociāli demogrāfisko grupu darba un privātās dzīves saskaņošanas iespējām Covid-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu periodā
Ietvarpētījuma “Pandēmijas sekas” par COVID-19 izraisītās krīzes ietekmi uz Latvijas sabiedrību secinājumi un priekšlikumi

Ziņojums par dažādu sociāli demogrāfisko grupu darba un privātās dzīves saskaņošanas iespējām COVID-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu periodā

[30] Izstrādāts izvērtējums par Covid-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu perioda īstermiņa un ilgtermiņa emocionālo un psiholoģisko ietekmi uz dažādu paaudžu indivīdiem un ģimenēm, tai skaitā izvērtējot starppaaudžu attiecību aspektus un vardarbības izplatības
riskus
Ietvarpētījuma “Pandēmijas sekas” par COVID-19 izraisītās krīzes ietekmi uz Latvijas sabiedrību secinājumi un priekšlikumi

Izvērtējums par COVID-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu perioda īstermiņa un ilgtermiņa emocionālo un psiholoģisko ietekmi uz dažādu paaudžu indivīdiem un ģimenēm, tai skaitā izvērtējot starppaaudžu attiecību aspektus un vardarbības izplatības riskus

[31] Sagatavots izvērtējums un priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām rīcībpolitikā un/ vai normatīvajos aktos, lai veicinātu nodarbinātību un drošu darba vidi (tai skaitā attālinātajā darbā) Covid-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu apstākļos
Ietvarpētījuma “Pandēmijas sekas” par COVID-19 izraisītās krīzes ietekmi uz Latvijas sabiedrību secinājumi un priekšlikumi

Izvērtējums un priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām rīcībpolitikā un/ vai normatīvajos aktos, lai veicinātu nodarbinātību un drošu darba vidi (tai skaitā attālinātajā darbā) COVID-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu apstākļos

[32] Sagatavoti priekšlikumi nepieciešamajiem uzlabojumiem valsts un pašvaldību sociālās aizsardzības atbalsta pasākumu plānošanā un īstenošanā ārkārtējā situācijā, kā arī saistītajās rīcībpolitikas jomās atbalsta efektivitātes un pārklājuma pilnveidošanā
Ietvarpētījuma “Pandēmijas sekas” par COVID-19 izraisītās krīzes ietekmi uz Latvijas sabiedrību secinājumi un priekšlikumi

Ziņojums par būtisku sociālo pakalpojumu pieejamības ierobežojumu īstermiņa un vidēja termiņa ietekmi un priekšlikumi uzlabojumiem valsts un pašvaldību sociālās aizsardzības atbalsta pasākumu plānošanā un īstenošanā ārkārtējā situācijā

[33]Ziņojums par būtisku sociālo pakalpojumu pieejamības ierobežojumu īstermiņa un vidēja termiņa ietekmi, novērtējot pakalpojumu ierobežojumu noteikšanas pieejas dažādās jomāsZiņojums par būtisku sociālo pakalpojumu pieejamības ierobežojumu īstermiņa un vidēja termiņa ietekmi un priekšlikumi uzlabojumiem valsts un pašvaldību sociālās aizsardzības atbalsta pasākumu plānošanā un īstenošanā ārkārtējā situācijā
[34] Sagatavoti priekšlikumi par optimālākajiem dažādu sabiedrības grupu informēšanas veidiem un kanāliem, viltus ziņu novēršanu, balstoties uz Covid-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu periodā veiktā informatīvā un metodiskā atbalsta novērtējumuPriekšlikumi par optimālākajiem dažādu sabiedrības grupu informēšanas veidiem un kanāliem, viltus ziņu novēršanu, balstoties uz Covid-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu periodā veiktā informatīvā un metodiskā atbalsta novērtējumu

Dizaina stratēģija

Stratēģiskā komunikācija: tiesiskās problēmas COVID-19

[35] Dažādu mācību platformu funkcionalitātes invertējums mācību procesa nodrošināšanaiDigitālo mācību platformu funkcionalitātes izvērtējums

Priekšlikumi un ieteikumi rīcībpolitikas veidotājiem par izglītības nozares digitālo transformāciju

Vispārējās izglītības pedagogu vajadzības digitālās prasmes attīstībai

Rekomendācijas

Uzskates materiāls pedagogiem attālinātā mācību procesa organizēšanai

Uzskates materiāls pedagogiem par digitālo mācību līdzekļu kategorijām

Uzskates materiāls pedagogiem par digitālajiem mācību līdzekļiem

[36] Attālināto kursu veidošanas/dizaina pamatprincipiAttālināto kursu veidošanas/dizaina pamatprincipi – vadlīnijas kursu izstrādei

Vispārējās izglītības pedagogu vajadzības digitālās prasmes attīstībai

Eksistējošo tehnoloģisko risinājumu izpēte augstākās izglītības visu posmu digitālajai transformācijai

Kopsavilkums par attālināto kursu veidošanas/dizaina pamatprincipiem

[37] Akadēmiskā personāla digitālo prasmju pilnveides piedāvājuma izstrāde visās studiju jomās augstākajā izglītībāPriekšlikumi un ieteikumi rīcībpolitikas veidotājiem par izglītības nozares digitālo transformāciju

Akadēmiskā personāla pedagoģiski digitālā kompetence tehnoloģiju bagātinātā studiju procesā

Rekomendācijas

[38] Ziņojums par digitalizācijas un e-risinājumu izmantošanu studiju procesā elastīga un studentcentrēta izglītības procesa nodrošināšanai un īstenošanai augstākajā izglītībāDigitālo mācību platformu funkcionalitātes izvērtējums

Ziņojums par digitalizācijas un e-risinājumu izmantošanu studiju procesā elastīga un studentcentrēta izglītības procesa nodrošināšanai un īstenošanai izglītībā

Vispārējās izglītības pedagogu vajadzības digitālās prasmes attīstībai

Akadēmiskā personāla pedagoģiski digitālā kompetence tehnoloģiju bagātinātā studiju procesā

Eksistējošo tehnoloģisko risinājumu izpēte augstākās izglītības visu posmu digitālajai transformācijai

X
Skip to content