Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās

Sākums 01/07/2020 Noslēgums 31/12/2020

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0004 

Finansējums

497 580 EUR

Projekta vadītājs

Tālis Juhna

https://vppcovid.rtu.lv/

Talis.Juhna@rtu.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Rīgas Tehniskā universitāte

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Latvijas Universitāte

Elektronikas un datorzinātņu institūts

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Rīgas Stradiņa universitāte

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Zinātnes nozare

Materiālzinātne

Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir ierobežot Covid-19 infekcijas un citu slimību izplatību veselības aprūpes un augsta riska zonās, izstrādājot drošas, inovatīvas tehnoloģijas un produktus kolektīvai un individuālai iedzīvotāju un profesionāļu aizsardzībai.

Projekta ietvaros vadošie Latvijas zinātnieki un inženieri no 9 vadošajām Latvijas universitātēm un zinātniskajiem institūtiem izstrādās progresīvus risinājumus COVID-19 seku mazināšanai, kas pielietojami veselības aprūpes un citās augsta riska zonās, piemēram., sabiedriskajā transportā. Projekts risina visas MK noteikumu Nr. 560 “Covid-19 seku mazināšanai”6.7 uzdevuma tēmas. Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot pakalpojumu noturību un kvalitāti veselības aprūpes zonās COVID-19 un citu infekcijas slimību laikā, uzlabojot un attīstot uzticamas tehnoloģijas un koncepcijas. Projekta rezultāti atvieglos veselības aprūpes speciālistu, sabiedrisko pakalpojumu un visas sabiedrības labklājību, samazinot darba slodzi, veselības riskus, ar darbu saistīto stresu un pakalpojuma sniegšanas laiku. Projekta zinātniskie rezultāti tiks publicēti zinātniskos rakstos starptautiskos zinātniskos žurnālos un pēc iespējas tiks prezentēti zinātniskās konferencēs un nacionālajos semināros, jo īpaši, lai informētu mērķauditoriju. Izstrādāto tehnoloģiju prototipi tiks demonstrēti vismaz vienā no Latvijas slimnīcām. Projekta īstenošana paredz arī studentu un jauno zinātnieku iesaistīšanos pētniecībā, jo viņi tiks pārstāvēti gandrīz visu projekta partneru iesaistītajā personālā.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Covid-19 seku mazināšanai”

Skip to content