Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā

Sākums  01/12/2018 Noslēgums 30/11/2021

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-IZM-2018/1-0005 

Finansējums

600 000 EUR

Projekta vadītājs

Baiba Rivža

lza.lv

lmzn@lza.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Latvijas Zinātņu akadēmija
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Latvijas Universitāte
Agroresursu un ekonomikas institūts
Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātnes nozare

Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne
Socioloģija un sociālais darbs
Ekonomika un uzņēmējdarbība

Kopsavilkums

Pētījuma gaitā tiks veikta pasaules ģeopolitisko un starptautisko procesu ietekmes izvērtēšana uz Latvijas kā valsts tautsaimniecību un sabiedrību, skaidrojot dažādo ietekmes faktoru specifiskās izpausmes Latvijas telpā katrā no ietekmes variantiem. Vienlaicīgi tiks apkopots dažādu sabiedrības grupu viedoklis par notiekošajām pārmaiņām, šo pārmaiņu vērtējums un gatavības pakāpe iekļauties šais pārmaiņu procesos tai pat laikā saglabājot valsts un tās tautas kultūrvēsturiskās vērtības. Meklētas variācijas objektīvi notiekošo pārmaiņu un sabiedrības izpratnes par šiem procesiem tuvināšanai, lai sekmētu saliedētākas sabiedrības veidošanu, kas gatava kopdarbībai valsts un reizē arī sava personīgā labuma interesēs. Izstrādāts optimāls ilgtspējīgas tautsaimniecības un sabiedrības funkcionēšanas modelis, kas, nodrošinot valsts neatkarības uzturēšanu, spēj nodrošināt tās sekmīgu darbību mainīgajā ģeopolitiskajā sistēmā. Pētījuma laikā izvērstais darbs ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī sabiedriskajām organizācijām, izplatot un izskaidrojot pētījuma gaitā iegūtos secinājumus un uz to bāzes nepieciešamos rīcības virzienus, sekmēs zinātniski pamatotu valsts politiku. Vienlaicīgi notiks studējošo pētnieciskās kapacitātes kāpināšana un izglītības sistēmas pilnveidošana, lai nākotnes specialisti būtu sagatavoti darboties nepārtraukti mainīgajos ģeopolitiskajos apstākļos un spētu nodrošināt sekmīgu Latvijas valsts tālāku attīstību.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”

X
Skip to content