Budžets

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri valsts iestādes tāmes sagatavo elektroniski Valsts kases e-plānu un e-tāmju sadaļā, tāpēc turpmāk Latvijas Zinātnes padomes budžeta tāmes būs pieejamas kopējā Valsts kases izveidotā datubāzē.

    • Valsts kases datu bāze pieejama šeit.

Atalgojums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 225 „Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” publicējam informāciju par Latvijas Zinātnes padome amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7. panta pirmo daļu, valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu nosaka, ņemot vērā:

  1. amatam atbilstošo mēnešalgu grupu saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu (MK 30.11.2010. not.nr. 1075);
  2. darbinieka kategoriju, ko veido divi komponenti:
      • amata (dienesta, darba) pienākumu izpilde, kuru nosaka atbilstoši amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu ikgadējam novērtējumam;
      • amatpersonas (darbinieka) profesionālā pieredze, kas būtiska iestādes funkciju veikšanai.

Informācija par Latvijas Zinātnes padomes amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto,euro)

Amatu grupa

Amata vietu skaits2 Mēnešalgas diapazons3
(no–līdz)
Vidējā mēnešalga
amatu saime, apakšsaime, līmenis amata
nosaukums

1

2

3

4

5

1. Administratīvā vadība IV B direktors 1 2264 2264
1. Administratīvā vadība I Pārmaiņu vadītājs 0.5 691 691
24.  Komunikācija un sabiedriskās attiecības III Vecākais konsultants sabiedrisko attiecību jautājumos 1 1382 1382
1. Administratīvā vadība II B Nodaļas vadītājs 1 1647 1647
3. Apsaimniekošana III Nodaļas vadītāja vietnieks 1 1287 1287
19.4. Informācijas tehnoloģijas. Programmatūras attīstība IV Informācijas tehnoloģiju vadītājs 1 1647 1647
12.1. Finanšu analīze un vadība. Finanšu analīze un vadība iestādēs un/vai nozaru ministrijās III A Galvenais finansists 1 1382 1382
12.1. Finanšu analīze un vadība. Finanšu analīze un vadība iestādēs un/vai nozaru ministrijās II A Finansists 0.5 595 595
21. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi III B Juriskonsults 2 1287 1287
18.3.Informācijas apkopošana un analīze. Dokumentu pārvaldība III Eksperts – lietvedis 1 1093 1093
35. Politikas ieviešana V Direktora vietnieks – nodaļas vadītājs 1 1917 1917
35. Politikas ieviešana IV A Nodaļas vadītāja vietnieks -vecākais eksperts 1 1382 1382
35. Politikas ieviešana IV A Vecākais eksperts 1 1647* 1647*
35. Politikas ieviešana IV B Nodaļas vadītājs 1 1647 1647
35. Politikas ieviešana IV A Nodaļas vadītāja vietnieks 1 1382 1382
35. Politikas ieviešana III Vecākais eksperts 2 1115-1287 1201
35. Politikas ieviešana II Eksperts 3.5 595-1190 1041

*mēnešalga noteikta, saglabājot valsts civildienesta ierēdnim atalgojumu pārcelšanas gadījumā saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 37.panta ceturto daļu

Pedējā atjaunošana 09.10.2020

Skip to content