Ilgtspējīga un atjaunīga transporta politikas formulēšana Latvijā (4muLATe)

Vispārīgā informācija

Sākums  07/12/2018 Noslēgums 06/12/2021

Projekta vadītājs

Aiga Barisa

https://videszinatne.rtu.lv/

aiga.barisa@rtu.lv

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-EM-2018/AER_2_0003

Finansējums

350 000 EUR

Projektu realizējošā institūcija:

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Vides inženierija un enerģētika

Kopsavilkums

Transporta sektors ir otrs lielākais siltumnīcefekta gāzu emisiju avots Eiropas Savienībā. Transports ir arī vienīgais sektors, kurā emisijas ir turpinājušas pieaugt, salīdzinājumā ar 1990.gadu. Progress 10% atjaunojamās enerģijas mērķa sasniegšanā ir diezgan lēns. Faktiski tikai divas no 28 dalībvalstīm ir spējušas izpildīt obligāto prasību, kad līdz izpildes termiņam 2020.gadā ir palikuši vien divi gadi. Šie skaitļi norāda uz problēmu, ka dalībvalstis nespēj sasniegt enerģētikas un klimata politikas mērķus transporta nozarē. Scenāriju analīze apliecina, ka oglekļa emisiju samazinājumu transporta nozarē ir iespējams panākt, neierobežojot mobilitāti.  Realitāte, turpretī, rāda pretēju tendenci, CO2 emisijām palielinoties. Šis fakts izceļ nozīmīgo izaicinājumu nodalīt ekonomisko izaugsmi, enerģijas patēriņu transportā un negatīvo ietekmi uz vidi. 4muLATe projekta mērķis ir risināt šo problēmu un veicināt politikas veidošanas procesu, pamatojoties uz zinātniskiem pierādījumiem, lai izstrādātu transporta politiku sociāli, ekonomiski un videi draudzīgā veidā. Tas tiks veikts, izmantojot jaunu dinamisko simulācijas modeli, kura pamatā ir sistēmas dinamikas modelēšanas teorija. Modeļa rezultāti nodrošinās nepieciešamos zinātniskos pierādījumus turpmākam lēmumu pieņemšanas procesam Latvijas transporta politikā.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklātais projektu pieteikumu konkurss “Atjaunojamie un vietējie energoresursi”

Projekta pase

Rezultāti

Rīcībpolitikas nodevums

Skip to content